umt_1

LISA 1 : ERÜ mõttetalgute „Eesti raamatukogundus muutuvas maailmas“ kokkuvõte

Toimumisaeg: 5. mai 2014

Toimumiskoht: Eesti Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal

Eesmärk: Mõttetalgute eesmärk oli arutleda Eesti raamatukogunduse arengusuundade ja - võimaluste üle IFLA trendiraportist lähtuvalt. IFLA trendiraport määratleb viis meie tulevase infoökosüsteemi kujundamise võtmepositsioonil olevat suunda. Mõttetalgutel püüdsime asetada need trendid Eesti konteksti ning leida probleemidele võimalikke lahendusi. Talgutel osalejatel on hiljem võimalik samalaadset arutelu läbi viia ka teistes töögruppides, seminaridel jm erialaüritustel üle Eesti. Mõttetalgute käigus ja muudel eelnimetatud aruteludel kujundatud seisukohad ja pakutud lahendused võiksid olla edaspidi aluseks raamatukogunduse arengukava koostamisel ning edasise raamatukogupoliitika kujundamisel.

Osalejad: 33 inimest (ministeeriumi nõunik, keskraamatukogude direktorid ja peaspetsialistid, ERÜ töörühmade liikmed, raamatukogunduse õppejõud jt) Töömeetod: Maailmakohvik. Osalejad jagati viide gruppi, igal grupil olid kindlad teemajuhid.

Iga kolmekümne minuti tagant liikusid grupid järgmise teemani. Gruppidel oli ühe trendi lühikirjeldus ja abistav tööleht.

Lühidalt tulemustest: Mitmes töögrupis käis läbi mõte, et on suur vajadus raamatukogundusearendusekeskuse järele, mis saaks tegeleda üle-Eestiliste teenuste, koolituste ning raamatukogunduse mainekujundusega jätkusuutlikult. Hetkel on valdkonnas väga suur killustatus ning kultuuriministeeriumi juures palgal olev üks nõunik on ilmselgelt liiga vähe.

Surve igal raamatukoguhoidjal kõigest kõike teada pole samuti reaalne – piirkonnad on erinevad, kogukondade vajadused on erinevad. Selline keskus nõustaks, aitaks vajadusel kiiresti kurssi viia, koolitaks.

Ootuspäraselt oli pidevalt õhus raamatukogu kui haridus- ja kogukonnakeskuse idee, infokirjaoskus ning töötajate pädevus. Suurim „hall-ala“ ümbritseb kasutajate privaatsust.

Olenevalt töögrupist jõuti samaväärselt olulistena arutada ideid „raamatukogu kui anonüümsust ja privaatsust pakkuv koht“ ja „raamatukogu kui personaalset teenindamist pakkuv koht, mis tunneb oma kliendi harjumusi ja soove“.

Päeva lõpus osalejatelt saadud kiirest tagasisidest võib järeldada, et vajadus samalaadseteks aruteludeks on suur ning õhku jäi mitmeid vastandlikke järeldusi, mille puhul ühiseks Eesti raamatukogude arengusuundi silmas pidavate kokkulepeteni jõudmiseks on tarvis korduvalt kokku saada.

Uue mõtte töörühm

LIIKMED


TEGEVUS 2017 2016 2015 2014

Töörühm loodi  20. novembril 2013

Töörühma eesmärgiks on maailmas toimuval silma pealhoidmine, uuenduste tutvustamine ja miks mitte ka katsed uut juurutada.

LIIKMED

 

Veronika Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht
Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja
Kristel Veiman
Töörühma juht
Eesti Rahvusraamatukogu
Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja peaspetsialisti ülesannetes
Karin Evik Tallinna Botaanikaaia raamatukogu
Signe Jantson TTÜ raamatukogu bibliograafiaosakonna juhataja
Krista Lepik Tartu Ülikool
Riin Olonen Eesti Rahvusraamatukogu
Kristina Pai ELNET Konsortsiumi tegevdirektor
Reelika Pukk Tartu Linnaraamatukogu
Anneli Sepp TÜ Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja
Signe Susi Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia Kommunikatsiooni- ja projektitalituse juhataja ja projektijuht OÜ-s Eesti Loomeagentuur
Marje Tamre  
Kadri Tomson Eesti Rahvusvahelises Kooli ōpetaja, kooliraamatu-koguhoidja
Tuuliki Tõiste TTÜ Raamatukogu teenindusosakonna juhataja
Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna juhataja
Krista Visas Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht
Marii Väljataga Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist

 

TEGEVUSKAVA 2017. AASTAKS

Hetkel keskendume koostööle raamatukogunduse arengustrateegiate koostamisel ning kasutame mõttetalgute formaati uute võimaluste selgitamisel. Mais 2017 soovime senist mõttetalgute formaati kasutades tutvustada uut „Rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudelit“.

 

TEGEVUS 2016. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2016 seisuga kuulub töörühma 19 liiget, neist 3 (kolm) ajutiselt eemal. Töörühma juhid 7. märtsi 2016 töörühma üldkoosoleku otsusega on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann.

Kolmanda tegutsemisaasta fookuses olid visioonidokumendis “21. sajandi raamatukogu” püstitatud teemad. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. Töörühma tegemistest saab ülevaate mais 2016 loodud blogis https://bibliumt.wordpress.com/.

2016. aasta ainuke koosolek toimus 7. märtsil 2016 Tartu Ülikooli raamatukogus. Koosoleku osana külastati Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonda, arutleti töörühma juhtimisküsimusi, pandi paika aasta teise poole plaanid ning vahendati päevakajalist infot. Lisaks Veronika Raudsepp Linnupuule valiti töörühma juhatusse Kristel Veimann. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused.

19. mail 2016 Pärnu Keskraamatukogus toimunud mõttetalgutel keskenduti visioonidokumendis püstitatud kolmele suurele teemale. Seekord said ülesantud teemadel arvamust avaldada ka need, kes kohale tulla ei saanud. Selleks kasutasime Google Docs ankeeti aadressil http://goo.gl/forms/1OpMVCL5Sw. Vastuseid laekus 10 (kümnelt) inimeselt.

Päeva esimeses pooles aitasid teemadesse sisse elada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. Haldusreformi ekspertkomisjoni liige Veiko Sepp tegi ettekande “Haldusreform ja selle mõju kohalikele teenustele”. TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis.
Päeva teises pooles viidi läbi mõttetalgud maailmakohviku meetodit kasutades. Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Teemakohvikuid vedasid Riin Olonen, Kristina Pai, Krista Visas, Anne Kliimask, Triinu Seppam, Tuuliki Tõiste, Veronika Raudsepp Linnupuu ja Liina Tamm. Veronika Raudsepp Linnupuu kirjutatud kokkuvõtet päeval kuuldust ja arvatust saab lugeda ajakirjast “Raamatukogu 4/2016”.

Juunis palus Julia Brungs IFLA peakontorist ERÜlt ülevaadet selle kohta, mida oleme trendiraportiga töötades teinud ning milliste järeldusteni jõudnud. Ingliskeelse ülevaate koostas Veronika Raudsepp Linnupuu ning edastas selle 25.06.2016. Saadetud vastust saab lugeda blogist https://bibliumt.wordpress.com/2016/11/10/estonians-views-on-the-ifla-trend-report-and-work-done-so-far/.

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris 2015 käima lükatud raamatukogunduse arendusdokumentide koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Strateegiliste arendusdokumentide koostamist veab Ragnar Siil.


Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2016 Viljandis

üles

TEGEVUS 2015. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2015 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juht on Veronika Raudsepp Linnupuu (vt. Lisa 1). Teise tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraportile kujundatud Eesti raamatukoguhoidjate seisukohtade tutvustamine. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Jaanuari alguses vormistati ning tehti avalikuks IFLA trendiraporti põhjal loodud dokument „Raamatukogundus muutuvas maailmas: Eesti raamatukoguhoidjate seisukohad“. Märtsis kirjutas töörühma juht sama dokumendi põhjal artikli järgmisele ERÜ aastaraamatule.

Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus 05. veebruaril ja Rahvusraamatukogus 8. aprillil 2015. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused. 20. mail toimusid teised raamatukogunduse mõttetalgud Rahvusraamatukogus alapealkirjaga „Avatud raamatukogu piirid“ .

Töörühma juhti kutsuti töörühma tööd ja tulemusi tutvustama mitmele rahvusvahelise konverentsile ja seminarile:

Ettekande pealkiri
Ettekande kuupäev
Ürituse nimi
Toimumispaik
Estonian libraries and IFLA Trends: The refreshing breeze to help us forward
 
09.02.2015
“Ahead of the Curve: recognizing and reacting to growing trends”
Helsingi Linnaraamatukogu (Pasila)
Helsingi, Soome
Librarianship in changing world: Estonian views on IFLA Trend Report
27.04.2015
„Library: Information and Knowledge for Everybody“
 
Seimas Palace
Vilnius, Leedu
Библиотековедение в изменяющимся мире: Обзор точки зрения Эстонии на тенденции ИФЛА
10.06.2015
Конференция-ярмарка „Библиотека и библиотекарь: интересно потому, что новое?“.
Шилутская публичная библиотека им. Фридрихаса Байорайтиса (Литва)
Žilute, Leedu
The Refreshing Breeze to Help
Us Forward
12.10.2015
10th Congress of Baltic librarians (CoBaL10).
National Library of Latvia
Riia, Läti

 

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris käima lükatud raamatukogunduse visoonidokumendi koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Visioonidokumendi koostamist veab Ragnar Siil.

Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2015

TEGEVUS 2014. AASTAL

 

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. 12. jaanuar 2014 seisuga kuulus töörühma 17 inimest, 1. detsembri seisuga 18 inimest (vt. Lisa 2). Esimese tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraport. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti, vähem Facebooki.

Toimunud koosolekud

Esimene koosolek Viljandi Linnaraamatukogus 5. veebruaril 2014

Esimene koosolek toimus Viljandis ning seal otsustati lisaks töörühma organisatoorsetele küsimustele keskenduda esimesel aastal trendiraportile, mõelda Eesti Vabariigi sajanda juubeli peale ja teha omapoolsed ettepanekud ERÜle ning mõelda ka raamatukogunduse arenduse peale.

Teine koosolek Tallinna Keskraamatukogus 12. märtsil 2014

Teine kohtumine leidis aset Tallinna Keskraamatukogus. Koosolekul osalesid ka Katre Riisalu ja Ülle Talihärm. Koosolekul otsustati uurida Loov Euroopaga seotud rahastus võimalusi. Ülle Talihärm rääkis raamatukogunduse ministeeriumipoolsetest arengutest ning põhjalikum arutelu toimus IFLA trendiraporti üle.

Kolmas koosolek Tallinna Ülikooli Raamatukogus 1. aprillil 2014

Kolmas kohtumine leidis aset Tartu Ülikooli Raamatukogus. Koosolekul arutati mõttetalgute korraldusküsimusi, pandi paika järgmise hooaja sügis-talvise hooaja tegevusplaan. Sõnastatud on Loov Euroopale sobiva projekti idee ja kondikava. Hädasti on vaja inimest, kellel on võimalik pühenduda projekti vormistamisele ja juhtimisele, sest töörühma liikmetel on oma põhitöö kõrvalt vabatahtlikkuse alusel keeruline võimalike koostööpartneritega kohtuda, läbi rääkida ja projekti juhtida. Otsustati aasta jooksul keskendutakse lühemaajalistele projektidele. Suure projekti juurde pöördutakse tagasi pärast trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamist.

Töö trendiraportiga

  • Esimeseks koosolekuks veebruaris kirjutasid kõik töörühma liikmed enda meelest Eestit enim mõjutava trendi ning kirjutasid sel teemal omapoolseid arvamusi.

  • Teiseks koosolekuks saatsid töörühma liikmed trendiraportiga seotud mõtteid, küsimusi, ohte ja võimalusi Eesti perspektiivi silmas pidades.

  • Ajakirja „Raamatukogu“ teises numbris ilmus Kristina Pai artikkel „Ettevalmistus ellujäämiseks“ ning trendiraporti ametlik eestikeelne tõlge artiklis „Arengu ülevaade“.

  • Kolmandal koosolekul pandi paika mais toimuvate mõttetalgute tegevuskava ja vastutajad.

  • Mõttetalgute järel koostasid töörühma liikmed ühiselt kokkuvõtte. Kokkuvõttest lühiversioon läks ERÜ listis laiale ringile tutvumiseks, põhjalikuma versiooniga said tutvuda töörühma liikmed ja ERÜ juhatus. Kultuuriministeeriumi raamatukogunduse nõunik Ülle Talihärm kasutas põhjalikumat kokkuvõtet mai lõpus Helsingis toimunud IFLS presidendikohtumise konverentsi ettekandes. Mõttetalgutel arutletu on inspireerinud mitmeid maakogude peaspetsialiste töötajate koolitusplaani lisama autoriõiguse ning andmekaitsega seotud koolitusi. Põgus kokkuvõte mõttetalgutest ning sellele eelnenud mõttetööl ilmnenud peamistest suundadest raamatukogunduses saab lugeda Lisas 1

  • 29.-31. juulil toimus Jõgevamaa Keskraamatukogu korraldamisel Eesti rahvaraamatukogude suveseminar-laager. Veronika Raudsepp Linnupuul oli laagri viimasel päeval antud trendiraporti ja uue mõtte töörühma töö tutvustamiseks kaks akadeemilist tundi. Lühikese ettekande järel jagas lektor laagris osalejad viide gruppi, jagas igale grupile abistava töölehe, lasi mõelda ühele trendile ning sellele, kuidas see arengusuund meie raamatukogusid mõjutab. Pooletunnise arutelu järel kommenteeris iga grupp oma mõtteid. Lühikese ajaga saadud märksõnad leiavad kajastamist Trendiraporti Eesti seisukohtades.

Trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamine oli algselt planeeritud 2014. aasta oktoobrisse. Selle töö eest vastutab töörühma juht Veronika Raudsepp Linnupuu. Paraku on põhitööst tingitud asjaolude tõttu dokumendi koostamine viibinud. Uus tähtaeg dokumendi koostamiseks on 5. jaanuar 2015.

 

Veronika-Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht

  

KALENDER

Märts 2018
E T K N R L P
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1