Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kutsekomisjoni statuut

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) Kutsekomisjon on raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni tõendamist ja omistamist korraldav organ (KOO)
2. Käesolev statuut sätestab ERÜ Kutsekomisjoni moodustamise korra ja koosseisu, pädevuse, õigused ja vastutuse ning töökorra
3. Kutsekomisjon lähtub oma tegevuses Kutseseadusest (RT I, 2003, 13, 68),
Raamatukoguhoidja III, Raamatukoguhoidja IV ja Raamatukoguhoidja V kutsestandardist (2003), Standarditest EVS-EN 45013:1995 "Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele" ja EVS-EN ISO/IES 17024:2003 "Vastavushindamine – Üldnõuded personali sertifitseerimisasutustele", ERÜ põhikirjast, Raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korrast ning käesolevast statuudist
4. Kutsekomisjoni statuudi ja selle muudatused kinnitab ERÜ juhatus

II. KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

5. Kutsekomisjoni moodustab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus, kui raamatukoguhoidjatele kutsekvalifikatsioone omistava organi juhatus
6. Kutsekomisjon moodustatakse raamatukoguhoidja kutse omistamise protsessist huvitatud osapoolte – ERÜ kui raamatukoguhoidjate kutseühenduse, tööandjate, töövõtjate ja koolitajate – esindajatest
7. Kutsekomisjon on seitsmeliikmeline, siia kuuluvad:
7.1. ERÜ juhatuse nimetamisel ERÜ kui kutseühenduse esindaja (1); tööandja esindaja (1), teadusraamatukogude esindaja (1), rahvaraamatukogude esindaja (1) ning kooliraamatukogude esindaja (1)
7.2. Tallinna Ülikooli esindaja (1)
7.3. Viljandi Kultuuriakadeemia esindaja (1)
7.4 Komisjoni igale liikmele võib vajadusel määrata nimelise asendusliikme.
8. Komisjoni liikmed nimetatakse neljaks aastaks
9. Kui Kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta, esitab Kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse ERÜ juhatusele tema tagasi kutsumiseks ja uue nimetamiseks

III. KUTSEKOMISJONI PÄDEVUS, ÕIGUSED JA VASTUTUS

10. Kutsekomisjoni pädevusse kuulub Raamatukoguhoidja III, Raamatukoguhoidja IV ja Raamatukoguhoidja V kutsekvalifikatsiooni omistamine
11. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks arendada ja hinnata raamatukoguhoidjate kutsealaseid teadmisi ja oskusi
12. Kutsekvalifikatsiooni omistamiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamine ning nende regulaarne kaasajastamine
13. Oma eesmärkide saavutamiseks on Kutsekomisjonil õigus:
13.1 Moodustada kutseeksamite läbiviimiseks komisjone; koordineerida ja korraldada nende tööd. Kutseeksamite vastuvõtmiseks võib kutsekomisjon sõlmida ka lepinguid infoteaduste alast tasemekoolitust pakkuvate kõrgkoolide ja täiendkoolitust läbiviivate raamatukogudega
13.2 Teha ERÜ juhatusele (KOO) ettepanekuid lepingute sõlmimiseks kutseeksami komisjoni liikmetega
13.3 Lahendada eksamikomisjonide tegevuse kohta laekunud apellatsioone
13.4 Välja töötada ja esitada ERÜ juhatusele kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning eksamikomisjoni ja kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused
14. Kutsekomisjon on kohustatud tagama raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioonide omistamise vastavuse kehtivatele õigusaktidele ning kutsestandardile
15. Kutsekomisjon vastutab eksamikomisjoni liikmete pädevuse eest hinnata kutsekvalifikatsiooni taotlejate teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardi nõuetele
16. Kutsekomisjon tagab kõikidele soovijatele kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks ja kutsetunnistuse taotlemiseks vajaliku teabe võrdse kättesaadavuse
17. Kutsekomisjon tagab kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse
18. Kutsekomisjon vastutab riiklikku kutseregistrisse antud andmete õigsuse eest
19. Kutsekomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu

IV. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

20. Kutsekomisjoni töövorm on koosolek
21. Kutsekomisjoni liikmed valivad oma hulgast esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri
22. Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, teatades koosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra vähemalt 7 päeva enne selle toimumist (posti, e-posti, või faksi teel)
23. Kutsekomisjoni koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib sekretär, viimase äraolekul koosoleku juhataja poolt määratud isik. Protokollile kirjutavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll saadetakse kõikidele kutsekomisjoni liikmetele
24. Kutsekomisjon on töövõimeline kui kohal on vähemalt neli komisjoni liiget, sh kutsekomisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees
25. Juhul kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekul osaleda teavitab ta sellest koosoleku kokkukutsujat ning esitab päevakorraliste küsimuste osas oma kirjaliku arvamuse enne koosoleku algust või volitab oma esindajat enda eest hääletama
26. Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega 27. Kutsekomisjoni otsuseid võib vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui komisjoni liikmed hääletavad kirjalikult
28. Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on esimehel, tema äraolekul või volitusel aseesimehel 29. Kutsekomisjoni töö käigus tekkinud asjaajamisdokumentatsiooni säilitatakse alaliselt ERÜ büroos

Kinnitatud ERÜ juhatuse koosoleku otsusega 13. aprillil 2005. a.

KALENDER

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3