Raamatukoguhoidja kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus kutse andja hindab kutset taotleva isiku vastavust kutsestandardi kompetentsidele. Kompetentside vastavuse korral väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Raamatukoguhoidjate kutse andja on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing  (ERÜ).

Kutsestandard

 • dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning töö tegemiseks eeldatavat kompetentsust - vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit
 • on aluseks kutse taotleja tegeliku kompetentsuse hindamisele (vastavushindamisele)
 • kutsestandard loob silla tööturu ja hariduse (elukestva õppimise) vahel

Kutsestandardid raamatukoguhoidja kutsetele kinnitas SA Kutsekoda Kultuuri Kutsenõukogu 22. novembril 2017.

Raamatukoguhoidja, tase 6

Raamatukoguhoidja, tase 7

Raamatukoguhoidja, tase 8

 

Hindamisstandard

Kutsestandardist Raamatukoguhoidja tase 6,7,8 lähtuvalt on koostatud hindamisstandard. Hindamisstandard kirjeldab kutse taotleja hindamise protsessi tervikuna ja tagab hindamisprotsessi kvaliteedi.

Hindamisstandard sisaldab:

 • hindamiskriteeriume
 • hindamismeetodeid ja nende kirjeldusi
 • hindamise korraldust
 • hindamisjuhendit hindajale
 • korraldusest lähtuvaid dokumendivorme taotlejale ja hindajale

Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 6, tase 7 ja tase 8

 

Kutse andmine

Kutse andmist reguleerib Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele

Kutseandmise korraldamiseks on ERÜ moodustanud kutsekomisjoni. Kutsekomisjon kuulutab välja kutseandmise, võtab vastu taotlusdokumendid, kontrollib nende nõuetele vastavust  ja otsustab kutse andmise. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni kuuluvad:

Krista Talvi, Eesti Rahvusraamatukogu (esimees, kutseühingu esindaja)
Malle Ermel, Tartu Ülikooli Raamatukogu (töövõtjate esindaja)
Jüri Järs, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (tööandjate esindaja)
Aira Lepik, Tallinna Ülikool (eriala õppeasutuste esindaja)
Katrin Niklus, Rapla Keskraamatukogu (töövõtjate esindaja)
Aime Miil, Viimsi kooli raamatukogu (töövõtjate esindaja)
Ilmar Vaaro, Tartu Ülikool (eriala õppeasutuste esindaja)

Kutse andmine on tasuline ja maksab 30 eurot. Kalkulatsioon on kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogus.

 

Kutse taotlemise eeltingimused ja dokumendid

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid:

1)    haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
2)    täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
3)    tööalane kompetentsus – enesehindamine, õpimapp (töid tutvustav mapp), CV, tööalase tegevuse kirjeldamine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1)    avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), CV,
2)    koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3)    maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Raamatukoguhoidja, tase 6 taotlemisel on nõutav, kas:

­

 • raamatukogunduslik või infoteadusalane kõrgharidus (3-aastane bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus) ja töötamine kutsealal viimase aasta jooksul enne kutse taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või kutseeksmai sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • või kõrgharidus muul erialal (3-aastane bakalaureuseõpe või rakenduskõrgharidus), kutsekoolituse läbimine või kutseeksamisooritamine ja töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutse taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • või raamatukogunduslik keskharidus, töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutse taotlemist ja erialane täienduskoolitus(maht vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • või keskharidus, kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine ning töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutse taotlemist. Kui kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Raamatukoguhoidja, tase 7 taotlemisel on nõutav, kas:

 • raamatukogunduslik või infoteadusalane kõrgharidus (magister või sellega võrdsustatud haridus1) ja töötamine kutsealal viimase aasta jooksul enne kutse taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 120 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • või kõrgharidus muul erialal (magister või sellega võrdsustatud haridus1) ja kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine ning töötamine kutsealal viimased kaks aastat enne kutse taotlemist. Kui kõrghariduse omandamisest, kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 200 tundi viimase viie aasta jooksul).

­

Raamatukoguhoidja, tase 8 taotlemisel on nõutav, kas:

 • raamatukogunduslik või infoteadusalane doktorikraad (või sellega võrdsustatud haridus1), kaheaastase erialase juhendamise või juhtimisalane töökogemus, osalemine erialases arendus- ja uurimistöös2 ja töötamine kutsealal viimased kolm aastat enne kutse taotlemist. Kui kraadi omandamisest, kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 120 tundi viimase viie aasta jooksul);
 • või doktorikraad muul erialal (doktorikraad või sellega võrdsustatud haridus1) ja kutsekoolituse läbimine või kutseeksami sooritamine, kaheaastane erialase juhendamise või juhtimisalane töökogemus; osalemine erialases arendus- ja uurimistöös2 ning töötamine kutsealal viimased kolm aastat enne kutse taotlemist. Kui doktorikraadi omandamisest või kutsekoolituse läbimisest või kutseeksami sooritamisest on möödunud viis või rohkem aastat, on nõutav erialane täienduskoolitus (maht vähemalt 200 tundi viimase viie aasta jooksul).

 

Raamatukoguhoidja, tase 6 kutsekoolitus

Kutsekoolituse programm koosneb viie kutsestandardi kohustusliku kompetentsivaldkonna (kogude kujundamine; kogude töötlemine; kogude säilitamine; lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine; arendustegevus) alusel moodustunud moodulist, millele lisandub alusmoodul (1. moodul), mis püüab kujundada arusaamu raamatukogunduse alustest, raamatukogu- ja infotegevuse kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest. 1. mooduli sisu tuleneb standardi kutset läbivatest kompetentsidest aga ka viie kohustusliku kompetentsi valdkondadest.

Kutsekoolituse programmi alusel saavad teadmisi omandada nii juba töötavad kui ka selle ametiga mitte kokku puutunud huvilised.

Kutsekoolituse programm vt SIIT

Raamatukoguhoidja  III, IV, V   suhestamine Raamatukoguhoidja tase 6, 7, 8

Kõik seni väljaantud raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsetunnistused jäävad vanal kujul tähtajatult kehtima ja neid ei vahetata uute vastu välja. Vanad kutsestandardid suhestatakse uutega, võrdlus toimus vastava maatriksi alusel. Kutseregistris lisatakse kutsestandardite ja kutsetunnistuste registri andmetesse uue raamistiku taseme number ja vajadusel väljastatakse kutsetunnistuse omaniku taotluse alusel uue tasemenumbri kohta õiend.

Kutsetasemete suhestamine (vastavusmaatriks):

Varasem kutse
EKR* kutsetase
Raamatukoguhoidja  III
Raamatukoguhoidja 6
Raamatukoguhoidja  IV
Raamatukoguhoidja 6
Raamatukoguhoidja  V
Raamatukoguhoidja 7
-
Raamatukoguhoidja 8

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Kõik raamatukoguhoidja kutseala dokumendid kutseregistris Kutsekoja kodulehel siit

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistused siit  ja otsing  Kutseregistrist

 


Kutsekvalifikatsiooni andmine enne 2014. aastat

Uue aluse kutsesüsteemile Eestis pani 2001. aastal kehtima hakanud Kutseseadus. Seadusest lähtudes alustasid raamatukogunduse ja infoteaduse asjatundjad koostöös Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega esmakordselt raamatukoguhoidja kutsestandardi koostamist.

Raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsestandard kinnitati Raamatukoguhoidjate Kutsenõukogu otsusega 8. detsembril 2003. a.

2007. aasta algul algas kutsestandardi kaasajastamise protsess, mis päädis Raamatukoguhoidja kutsestandardi uue versiooni kinnitamisega Kultuuri Kutsenõukogus 5. detsembril 2007. a. Koos standardiga hakkas kehtima ka Raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord, mida  täiendati ja parandati 2009. aastal. "Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele" kinnitati Kultuuri Kutsenõukogus 17. septembril  2009.

Kutsestandardis sisalduvad kutsekvalifikatsioonid on kantud kutseregistrisse ning standard  kehtib neli aastat.

Kutseomistamine

Eesti raamatukoguhoidjate Ühingul õigus omistada raamatukoguhoidja kutset III, IV ja V kvalifikatsioonitasemel.

Kultuuri Kutsenõukogu andis ERÜle kutset andva organi (KAO) tegevusloa  24. mail 2005.

Kutsekomisjon

Kutseomistamiseks moodustab ERÜ juhatus kutsekomisjoni. Esimene koosseisi töötas kuni 2007. aasta lõpuni, uue komisjoni koosseisu kiitis heaks ERÜ juhatus 17. märtsil 2008. a.

Komisjoni liikmed:

Krista Talvi, Eesti Rahvusraamatukogu (esimees, kutseühingu esindaja)
Malle Ermel, Tartu Ülikooli Raamatukogu (töövõtjate esindaja)
Jüri Järs, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (tööandjate esindaja)
Aira Lepik, Tallinna Ülikool (eriala õppeasutuste esindaja)
Katrin Niklus, Rapla Keskraamatukogu (töövõtjate esindaja)
Piia Selge, Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu (töövõtjate esindaja)
Ilmar Vaaro, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (eriala õppeasutuste esindaja)
Kersti Rodes, Kutsekoda

Kutseeksamikomisjon

ERÜ kutsekomisjon kinnitas Raamatukoguhoidja III, IV, V kutseeksamite vastuvõtmiseks ning selleks vajalike dokumentide väljatöötamiseks kutseeksami komisjoni 9. jaanuaril 2006. a.

Komisjoni liikmed:

Tiiu Reimo (esimees), Tallinna Ülikooli infoteaduste instituudi professor
Janne Andresoo, ERÜ esindaja
Aira Lepik, Tallinna Ülikooli infoteaduste instituudi dotsent
Vallo Kelder, Tartu Ülikooli ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituudi raamatukogunduse lektor
Aivi Sepp, Tallinna Keskraamatukogu

Dokumendid

Kutsestandard "Raamatukoguhoidja III, IV, V"

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kutsekomisjoni statuut
Kinnitatud 13. aprillil 2005. a. ERÜ juhatuse koosoleku otsusega

Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele
Avalduse ja CV vorm (word)
Kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 17.09.2009 otsusega nr  3

Raamatukoguhoidja III kutsekoolituse programm
Heaks kiidetud  15. juuni 2005 ERÜ juhatuse koosolekul

Raamatukoguhoidja kutseeksami juhend
Kinnitatud 30. juunil 2005 ERÜ juhatuse koosoleku otsusega

Kutseregister

Riiklik register, mis sisaldab informatsiooni kutsenõukogude, kutsestandardite, kutset omistavate organite ja kehtivate kutsetunnistuste kohta. Kutseregistri pidamise eest vastutab Kutsekoda.

Väljastatud kutsetunnistused (otsing kutseregistris)

 
 

KALENDER

Aprill 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6