Raamatukoguhoidja kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus kutse andja hindab kutset taotleva isiku vastavust kutsestandardi kompetentsidele. Kompetentside vastavuse korral väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Raamatukoguhoidjate kutse andja on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing  (ERÜ).

Kutsestandard

 • dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning töö tegemiseks eeldatavat kompetentsust - vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit
 • on aluseks kutse taotleja tegeliku kompetentsuse hindamisele (vastavushindamisele)
 • kutsestandard loob silla tööturu ja hariduse (elukestva õppimise) vahel

Kutsestandardid raamatukoguhoidja kutsetele kinnitas SA Kutsekoda Kultuuri Kutsenõukogu 22. novembril 2017.

Raamatukoguhoidja, tase 6

Raamatukoguhoidja, tase 7

Raamatukoguhoidja, tase 8

 

Hindamisstandard

Kutsestandardist Raamatukoguhoidja tase 6,7,8 lähtuvalt on koostatud hindamisstandard. Hindamisstandard kirjeldab kutse taotleja hindamise protsessi tervikuna ja tagab hindamisprotsessi kvaliteedi.

Hindamisstandard sisaldab:

 • hindamiskriteeriume
 • hindamismeetodeid ja nende kirjeldusi
 • hindamise korraldust
 • hindamisjuhendit hindajale
 • korraldusest lähtuvaid dokumendivorme taotlejale ja hindajale

Hindamisstandard raamatukoguhoidja, tase 6, tase 7 ja tase 8  (NB! uuendamisel)

 

Kutse andmine

Kutse andmist reguleerib Kutse andmise kord raamatukoguhoidja kutsetele

Kutseandmise korraldamiseks on ERÜ moodustanud kutsekomisjoni. Kutsekomisjon kuulutab välja kutseandmise, võtab vastu taotlusdokumendid, kontrollib nende nõuetele vastavust  ja otsustab kutse andmise. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu.

Kutsekomisjoni kuuluvad:

 • Kaie Holm, Tallinna Keskraamatukogu
 • Jüri Järs, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
 • Aira Lepik, Tallinna Ülikool
 • Katrin Niklus, Rapla Keskraamatukogu
 • Aime Miil, Viimsi kooli raamatukogu
 • Katre Riisalu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 • Krista Talvi, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
 • Ilmar Vaaro, Tartu Ülikool
 • Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu

Kutse andmine on tasuline ja maksab 50 eurot. Kalkulatsioon on kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogus.

 

Kutse taotlemise eeltingimused ja dokumendid

Kutse raamatukoguhoidja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus spetsialistina;
2. soovitavalt kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
2. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Kutse raamatukoguhoidja, tase 7 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus juhtivspetsialistina;
2. kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
3. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

Kutse raamatukoguhoidja, tase 8 taotlemise eeltingimused on:
1. töökogemus raamatukogus tippspetsialistina;
2. kõrgharidus; erialase tasemehariduse puudumisel kutse kompetentsusnõuetega seotud koolitus(t)e läbimine;
3. taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud erialane enesetäiendus (vähemalt 80 tundi viimase viie aasta jooksul).

 Raamatukoguhoidja kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1. avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehel http://eru.lib.ee/www/);
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3. digitaalne arengumapp (koostamise juhend leitav http://eru.lib.ee/www/), mis sisaldab:
- CV-d (vorm on leitav kutse andja kodulehel http://eru.lib.ee/www/),
- haridust tõendava dokumendi koopia,
- erialase täienduskoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
- eneseanalüüsi;
4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 Raamatukoguhoidja kutsekoolitus

Kutsekoolituse programm koosneb viie kutsestandardi kohustusliku kompetentsivaldkonna (kogude kujundamine; kogude töötlemine; kogude säilitamine; lugejateenindus, andmekogude loomine ja vahendamine; arendustegevus) alusel moodustunud moodulist, millele lisandub alusmoodul (1. moodul), mis püüab kujundada arusaamu raamatukogunduse alustest, raamatukogu- ja infotegevuse kujunemisest ning peamistest seaduspärasustest. 1. mooduli sisu tuleneb standardi kutset läbivatest kompetentsidest aga ka viie kohustusliku kompetentsi valdkondadest.

Kutsekoolituse programmi alusel saavad teadmisi omandada nii juba töötavad kui ka selle ametiga mitte kokku puutunud huvilised.

Kutsekoolituse programm vt SIIT

Raamatukoguhoidja  III, IV, V   suhestamine Raamatukoguhoidja tase 6, 7, 8

Kõik seni väljaantud raamatukoguhoidja III, IV ja V kutsetunnistused jäävad vanal kujul tähtajatult kehtima ja neid ei vahetata uute vastu välja. Vanad kutsestandardid suhestatakse uutega, võrdlus toimus vastava maatriksi alusel. Kutseregistris lisatakse kutsestandardite ja kutsetunnistuste registri andmetesse uue raamistiku taseme number ja vajadusel väljastatakse kutsetunnistuse omaniku taotluse alusel uue tasemenumbri kohta õiend.

Kutsetasemete suhestamine (vastavusmaatriks):

Varasem kutse
EKR* kutsetase
Raamatukoguhoidja  III
Raamatukoguhoidja 6
Raamatukoguhoidja  IV
Raamatukoguhoidja 6
Raamatukoguhoidja  V
Raamatukoguhoidja 7
-
Raamatukoguhoidja 8

*EKR - Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Kutseregister

Riiklik register, mis sisaldab informatsiooni kutsenõukogude, kutsestandardite, kutset omistavate organite ja kehtivate kutsetunnistuste kohta. Kutseregistri pidamise eest vastutab Kutsekoda.

Väljastatud kutsetunnistused (otsing kutseregistris)

KALENDER

Juuni 2018
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1