Raamatukoguhoidja kutseeksami juhend

I ÜLDSÄTTED

1. Kutseeksamikomisjon on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) kutsekomisjoni otsusega moodustatud organ raamatukoguhoidja kutseeksami vastuvõtmiseks.
2. Kutseeksamikomisjon lähtub oma töös Kutseseadusest, Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsestandardist (2003), Raamatukoguhoidja III, IV, V kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korrast ning ERÜ kutsekomisjoni statuudist.
3. Kutseeksami sooritamine on vabatahtlik, toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel ja on tasuline.
4. Kutseeksami viib läbi ja selle tulemusi hindab kutseeksamikomisjon Raamatukoguhoidja III, IV ja V (edaspidi RKH III, IV, V) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.
5. Kutseeksamikomisjon esitab kutseeksami tulemused kutsekomisjonile.
6. Kutseeksami juhendi ja selle muudatused kooskõlastab ERÜ kutsekomisjon ning esitab ERÜ juhatusele kinnitamiseks.

II KUTSEEKSAMI SOORITAMISE TÄHTAEG JA TINGIMUSED

7. Kutseeksam toimub üks kord aastas vastavalt ERÜ Kutsekomisjoni kinnitatud tähtaegadele.
8. Kutseeksam RKH III ning RKH IV, V kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks kuulutatakse välja hiljemalt 6 kuud enne eksami toimumist.
9. Kutseeksamile registreerumine toimub kuu aja jooksul enne eksami toimumist ERÜ büroos. Kutseeksamile registreerumisel on vajalik esitada: avaldus; haridust tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; tõend kutseeksami tasu maksmise kohta; muud dokumendid, mida registreeruja peab vajalikuks.
10. Kutseeksam on raamatukoguhoidja kutse omandamiseks kohustuslik RKH III kvalifikatsiooniastme taotlemiseks kõrgharidust mitteomavate ning kutsekoolituse kursust mitteläbinud isikutele.
11. Kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused võib kutsekvalifikatsiooni taotleja omandada kutsekoolituse kursustel või iseseisvalt.
12. Kutseeksamiks vajaliku kirjanduse nimekiri avaldatakse ERÜ koduleheküljel kutseeksami väljakuulutamisel.
13. Kutseeksam toimub eesti keeles.
14. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud ja eksamitasu maksnud isikud.
15. Eksamiruumi sisenemisel peab eksimineeritav esitama eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass)
16. Eksamineeritavatel võib olla lubatud kasutada eksamineerijate poolt antud lisamaterjale

III KUTSEEKSAMI KORRALDUS JA HINDAMINE

17. Kutseeksami korraldus ja tulemuste hindamine toimub vastavalt RKH III, IV, V kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korrale (ptk. III).
18. Kutseeksam viiakse läbi kolmel erineval tasemel: RKH III kutsekvalifikatsiooni eksam on kirjalik, RKH IV ja V kutsekvalifikatsiooni eksam on suuline.
19. Kutseeksami läbiviimise korraldab ERÜ büroo.
20. Kutseeksami käigus kontrollitakse kutsestandardis esitatud põhioskusi ja teadmisi. Kutsestandardis toodud üldoskusi ja teadmisi kontrollitakse integreeritult põhioskuste ja -teadmistega.
21. Kutseeksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest (3 liiget). Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Vajadusel on otsustavaks kutseeksami¬komisjoni esimehe hääl.
22. Kirjaliku ja suulise eksami tulemusi hinnatakse kuuepallisüsteemis: A (suurepärane – programmi mahust on omandatud 91–100 %); B (väga hea – 81–90%); C (hea – 71– 80 %); D (rahuldav – 61-70 %); E (kasin – 51–60 %); F (puudulik – alla 50 %).
23. Kutseeksam loetakse sooritatuks kui tulemus vastab vähemalt E-tasemele.
24. Eksamitulemused protokollitakse. Protokollid kuuluvad alalisele säilitamisele ERÜ büroos.
25. Kutseeksami sooritajale antakse õiend eksamitulemuste kohta (sooritatud või mittesooritatud). Õiendil peavad olema: asutuse nimi, mille juures eksamikomisjon tegutseb; eksami toimumise aeg; eksamikomisjoni liikmete nimed; eksamikomisjoni esimehe ja sekretäri allkirjad.
26. Eksamitööd säilitatakse ERÜ büroos vähemalt üks aasta.

IV EKSAMI SISU

Raamatukoguhoidja III
27. Raamatukogutöötaja III kutsekvalifikatsiooni eksam on kirjalik. Eksamiküsimused ja -ülesanded on koostatud RKH III kutsekoolituse programmi põhjal.
28. Kutseeksamil on 50 küsimust. Eksamiküsimustele vastamiseks on aega kuni kuus tundi.
29. Iga eksamitööd hindab vähemalt kaks komisjoni liiget. Hinnangute lahknevusel hindavad vastuseid kõik komisjoni liikmed. Lõpptulemus saadakse sel juhul hinnete keskmisena.
30. Kutseeksamikomisjon hindab eksamitööd viie tööpäeva jooksul, sekretär vormistab eksamitulemuste protokolli ning esitab koos eksamivastustega kutsekomisjonile.

Raamatukoguhoidja IV
31. Raamatukogutöötaja IV kutsekvalifikatsiooni eksam on suuline ning koosneb avatud küsimustega vestlusest ja praktilisest ülesandest kutsestandardis nõutavate teadmiste ja oskuste piires.
32. Vestluse käigus hinnatakse eksaminandi oskust siduda teoreetilised teadmised tööprotsesside ja olukorraga oma raamatukogus.
33. Erilaadide ja erikogudega seotud praktilisi ülesandeid üldjuhul ei kasutata , v.a. juhul, kui eksaminand töötab nimetatud valdkonnas.
34. Eksamitulemuse hindamisel omavad vestlus ning praktilise ülesande lahendamine võrdset kaalu, moodustades 50 % eksamihindest.
35. Kutseeksamikomisjon hindab eksami tulemused eksamipäeva jooksul, sekretär vormistab eksamitulemuste protokolli ning esitab kutsekomisjonile.
36. Eksamit hindavad kõik komisjoni liikmed. Lõpptulemus saadakse keskmise hindena.
37. Küsimused põhinevad järgmistel teemadel:
37.1    Eesti raamatukoguvõrgu organisatsioon
37.2    Peamised muutused infovajaduse ja – kasutamise valdkonnas.
37.3    Raamatukogu infoteenindus digitaalajastul: muutused ja arengusuunad.
37.4    Raamatukogudevaheline koostöö Eestis.
37.5    Kirjastamine ja raamatulevi: kaasaja probleemid maailmas ja Eestis.
37.6    Elektroonilised teavikud raamatukogu kogudes.
37.7    Raamatukogunduse arengud elektroonilises infokeskkonnas.
37.8    Raamatukoguressursside ühiskasutuse vajadus ja võimalused.
37.9    Kasutajakeskne raamatukogu
38. Praktilised ülesanded põhinevad järgmistel tööprotsessidel:
38.1    Raamatukogustatistikal põhinev analüüs (lugejate arv, külastused, kogude suurus jms)
38.2    Teavikute sisu analüüsil põhinev ülesanne (liigitamine, märksõnastamine, annoteerimine)
38.3    Jooksval ja järelkomplekteerimisel põhinev ülesanne (teavikute valiku põhimõtted, komplekteerimise allikad)
38.4    Erialase terminoloogia ülesanne
38.5    Infootsing
38.6    Erikogude ja erilaadidega seotud tööprotsessidel põhinev ülesanne (vt. p. 23).

Raamatukoguhoidja V
39. Raamatukoguhoidja V kutsekvalifikatsioonieksam on suuline ning koosneb avatud küsimustega vestlusest ja ette valmistatud portfoolio (e-portfoolio) kaitsmisest.
40. Vestluse käigus hinnatakse eksaminandi oskust siduda teoreetilised teadmised tööprotsesside ja olukorraga oma raamatukogus.
41. Portfoolio võib koostada tööprotsessi(de) korralduse, arendus- või uurimisprojekti kohta.
42. Portfoolio esitatakse eksamile registreerumisel, et komisjoni liikmed saaksid selle sisuga enne eksamit tutvuda.
43. Portfoolio esitluseks (kaitsmiseks) on aega 10-15 minutit, nõutav on esitlustehnika kasutamine.
44. Eksamitulemuste hindamisel moodustab vestlus 40 %, portfoolio sisu ja esitlus 60 % eksamitulemusest.
45. Kutseeksamikomisjon hindab eksami tulemused eksamipäeva jooksul, sekretär vormistab eksamitulemuste protokolli ning esitab kutsekomisjonile.
46. Eksamit hindavad kõik komisjoni liikmed. Lõpptulemus saadakse keskmise hindena.
47. Küsimused põhinevad järgmistel teemadel:
47.1    Kutsealaga seotud õigusaktid ja standardid.
47.2    Peamised muutused infovajaduse ja –kasutamise valdkonnas.
47.3    Info- ja teadmusjuhtimine raamatukogus: vajadus ja võimalused.
47.4    Raamatukogu infoteenindus digitaalajastul: muutused ja arengusuunad.
47.5    Raamatukogudevaheline koostöö Eestis.
47.6    Kirjastamine ja raamatulevi: kaasaja probleemid maailmas ja Eestis.
47.7    Elektroonilised teavikud raamatukogu kogudes: areng ja perspektiivid.
47.8    Raamatukogunduse arengud elektroonilises infokeskkonnas.
47.9    Raamatukoguressursside ühiskasutuse vajadus ja võimalused.
47.10    Kasutajakeskne raamatukogu.

V KUTSEEKSAMI VASTUVÕTMISEGA SEOTUD KULUD

48. Kutseeksami vastuvõtmisega seotud kuludeks loetakse:
48.1    Kutseeksamikomisjoni liikmete töötasu.
48.2    Kutseeksamiks registreerumise korraldamine ning esitatud dokumentide läbivaatamine.
48.3    Kutseeksami korraldamisega seotud kulud..
48.4    Kutseeksamikomisjoni liikmete sõidukulud
49. Kutseeksamiga seotud kulud võib tasuda kutseeksamit sooritav isik või tema tööandja.
50. Kutseeksami vastuvõtmisega seotud kulud hüvitatakse ainult komisjoni töös osalenud liikmetele.

VI KAEBUSTE LAHENDAMINE

51. Kirjaliku kutseeksami tulemused võib eksami sooritanud isik vaidlustada 5 tööpäeva jooksul pärast kutseeksami sooritamist tõendava õiendi väljastamist.
52. Pretensioonid kutseeksamikomisjoni hinnangu kohta esitatakse ERÜ kutsekomisjonile.
53. Pretensioonide osas kirjaliku eksami kohta moodustab kutsekomisjon kolmest eksperdist koosneva komisjoni, kes kirjalikku tööd uuesti hindab. Eksperdid võivad hinnet tõsta, aga ka langetada. Ekspertkomisjon teeb oma otsuse 30 päeva jooksul.
54. Eksamite suulise osa (RKH IV ja V) tulemust ei muudeta. Kirjalike osade (praktiline ülesanne; portfoolio materjalid) hinnet on õigus vaidlustada p. 41 ette nähtud korras.
55. Ekspertkomisjoni töö hüvitab pretensiooni esitaja, kui pretensioon oli põhjendamata ning ERÜ, kui pretensioon oli põhjendatud.

Kinnitatud ERÜ juhatuse koosoleku otsusega 30.mail 2006. a

KALENDER

Aprill 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6