SÜNDMUSED

Miks peaksin astuma ERÜ-sse?
- mul on ühtekuuluvustunne oma eriala ja kolleegidega;
- mul on suurem võimalus anda oma panus raamatukogunduse arendamisse;
- ma olen enam informeeritud raamatukogunduse sündmustest ja tegevustest ning mul on võimalus nendes kaasa lüüa;
- mul on lihtsam teha erialast koostööd ja suhelda kolleegidega nii Eestis kui välismaal;
- mul on rohkem koolitusvõimalusi.

Millised õigused on mul ERÜ liikmena?
- valida ja olla valitud ERÜ juhtorganitesse ning muul viisil osaleda ERÜ tegevuses;
- võtta osa kõigist ERÜ korraldatavatest üritustest;
- võtta hääleõigusega osa üldkoosolekust, igal tegevliikmel on üldkoosolekul üks hääl;
- saada teavet ERÜ tegevuse kohta;
- astuda avalduse alusel ERÜ-st välja.

Kui suur on liikmemaks?
ERÜ liige tasub liitumisel ühekordselt sisseastumismaksu ja igal aastal üks kord liikmemaksu. Nii sisseastumismaksu kui aastamaksu suurus sõltub sissetulekust ja on mõlemal juhul 2% kuu brutotöötasust.

Sisseastumis- ja liikmemaksu saab kanda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arveldusarvele EE192200221006107508 Swedpank-is.

Kuidas töödeldakse minu ERÜ-sse astumise avalduses antud isikuandmeid?
Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja ei avalikustata kolmandatele osapooltele.

Kui kirjutan avalduse ERÜ liikmeks astumiseks üldkoosolekul, kas mind võetakse kohe liikmeks ja saan kohe ka hääleõiguse?
Ei saa, uute liikmete vastuvõtmise otsustab ERÜ juhatus järgmisel korralisel koosolekul.

Millised kohustused kaasnevad minu ERÜ liikmeks astumisega?
ERÜ liige:
- tunnustab ERÜ eesmärke, järgib põhikirja ning täidab üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- tasub ühekordset sisseastumismaksu  ja iga-aastast liikmemaksu;
- teatab ERÜ juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks kontaktandmed; juhul, kui andmed muutuvad, saadab uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist ERÜ büroole (ela(at)nlib.ee);
- ei kahjusta oma tegevusega ERÜ ja teiste liikmete huve.

Kas ERÜ meililistiga liitumiseks on vajalik teha eraldi avaldus?
Ei ole vaja.

Kui kaua võtab aega liikme ERÜ meililisti lisamine?
Pärast liikmeks vastuvõtmist lisatakse liikme e-postiaadres ERÜ meililisti.

Millal saan hakata kasutama ERÜ intranetti?
ERÜ kodulehel saab registreerida kasutajaks

Kuidas saan teha juhatusele ettepanekuid?
Juhatuse liikmete kontaktandmed on avalikud, kõik ERÜ liikmed võivad ettepanekute tegemiseks pöörduda juhatuse esimehe või liikmete poole. Juhatus arutab need oma koosolekul läbi.

Kuidas saan osaleda mõne sektsiooni, töörühma või toimkonna töös?
Tuleb pöörduda vastava struktuuriüksuse juhi poole.

Kuidas saan asutada sektsiooni või töörühma?
Otseselt asutada ei saa, kuid saab teha vastavasisulisi ettepanekuid juhatusele.
ERÜ kutsekomisjoni, töörühma, toimkonna, sektsiooni, piirkondliku ühenduse ja Eks-klubi (edaspidi struktuuriüksus) moodustab ja tema tegevuse lõpetab ERÜ juhatus omaalgatuslikult või ühingu liikmete ettepanekute alusel. (vt. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu struktuuriüksuste tegevuse põhimõtted).

Eesmärkide saavutamiseks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing:

 • teeb koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 • korraldab avalikkusele raamatuid ja raamatukogu tutvustavaid üritusi;
 • korraldab konverentse, seminare, koolitus- ja muid üritusi;
 • omistab raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni;
 • tunnustab raamatukoguhoidjaid;
 • annab välja autasusid ja stipendiume;
 • avaldab aastaraamatut, erialaajakirja ja teisi trükiseid;
 • informeerib üldsust oma tegevusest.

 

Miks kuuluda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse?

 • et olla kaasatud ja anda omapoolne panus raamatukogunduse arendamisse;
 • et anda endale võimalus teha koostööd paljude raamatukoguhoidjatega;
 • et osaleda ühistegevustes ja õppida kolleegidelt;
 • et osaleda soodustingimustel koolitustel jm.

Sisseastumis- ja liikmemaks kanda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
arveldusarvele 221006107508 (Swedbank).

 

 ERÜ sisseastumis- ja liikmemaksu määrad, kord ja tähtajad vastavalt ERÜ põhikirjale:

 1. Füüsilisest isikust tegevliikme sisseastumismaks ja iga-aastane liikmemaks on kaks protsenti maksmisele eelneva kahe viimase kuu keskmisest brutosissetulekust.
 2. Juriidilisest isikust tegevliikme sisseastumismaks on 63,90 eurot (1000 krooni) ja liikmemaksu määr on 0,5% palgafondi suurusest. Arvestuse aluseks on eelmise kalendriaasta palgafondi suurus.
 3. Ülaltoodud liikmemaksumäärad kehtivad alates vastuvõtmise hetkest.
 4. Üldkoosolek teeb juhatusele ülesandeks inflatsiooni ja muid tegureid arvesse võttes esitada vastavalt vajadusele üldkoosolekule ettepanek liikmemaksumäärade muutmiseks.
 5. Toetajaliikme liikmemaksu suurus määratakse ERÜ juhatuse ja toetajaliikme kirjalikus lepingus.
 6. Füüsilisest isikust tegevliige tasub sisseastumis- ja liikmemaksu ERÜ usaldusisikule, ERÜ pangakontole või kassasse.
  Juriidilisest isikust tegevliige tasub sisseastumis- ja liikmemaksu ERÜ esitatud arve alusel.
  Toetajaliige tasub liikmemaksu ERÜ esitatud arve alusel.
 7. Liikmemaks tasutakse esimese poolaasta jooksul. Maksuvõlglane kaotab alates 1. juulist kuni maksu tasumiseni õiguse osaleda ühingu tegevuses.


Kinnitatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu üldkoosolekul 28. veebruaril 2003

KALENDER

Mai 2018
E T K N R L P
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3