Eesti raamatukoguhoidjate pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse, Riigikogu kultuurikomisjoni, Kultuuriministeeriumi ja kõigi eesti keelt ja kultuuri hindavate kodanike poole.

Raamatukogud on demokraatliku riigi alustalad

Eesti inimene on harjunud lugema ja raamatukogu kasutama. Nii nagu teisteski riikides, on raamatukogu üks populaarsemaid kultuuriasutusi – iga kolmas Eestimaa elanik on rahvaraamatukogu kasutaja ja keskmiselt käiakse raamatukogus viis korda aastas. Väiksemates maakohtades on raamatukogu sageli ainus allesjäänud kultuuriasutus ning kohaliku kogukonna kokkusaamise ja sisuka vaba aja veetmise koht. Raamatukokku tullakse vajadusest ja harjumusest.
Raamatukogu on turvaline, kommertsist vaba avalik ruum, mis keskendudes inimesele loob usaldust. Ta on ühtaegu nii haridus-, kultuuri-, sotsiaal- kui ka ajaviiteasutus, toimides tervikuna just kirjeldatud mitmekesisuses. Raamatukogu on kõige avatum ühiskondlik institutsioon, ainuke asutus, mis pakub võrdseid, tasuta kultuuritarbimise võimalusi kõigile, sõltumata nende sotsiaalsest staatusest, haridusest, rahvusest, vanusest või sissetulekust. Raamatukokku on alati oodatud kõik, alates ministrist, lõpetades kodutuga. Raamatukogu ei kohusta, vaid pakub infot ja abi. Igaüks otsustab ise, mida lugeda.

Raamatukoguhoidjad peavad vältimatult vajalikuks:

- algatada raamatukogude üleriikliku arengustrateegia ja tegevuskava koostamine, et tagada tugeva raamatukogude võrgu toel kultuuriliselt rikka ühiskonna säilimine;

- lisada raamatukogud kui kultuuri oluline osa Kultuuriministeeriumi koostatavasse dokumenti „Eesti Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020“;

- tagada raamatukogude riiklik finantseerimine vähemalt 2007. aasta mahus, et võimaldada Eesti inimestele võrdne kohtlemine ja teabe ning kirjasõna kättesaadavus kõigis piirkondades.

Eesti raamatukoguhoidjate X kongress
Pärnus, 21. mail 2013