BIBLIOGRAAFIA TOIMKOND

LIIKMED
TEGEVUS 2003 2002 2001 2000 1999 1995-1998
Bibliograafia toimkond taasalustas oma tegevust 27. veebruaril 1995.a.
Toimkonna eelkäijaks oli Kultuuriministeeriumi juures tegutsenud bibliograafiakomisjon, mis pidas tähtsaks jooksvat bibliograafiatöö koordineerimist ja infovahetust. Samad sihid seati ka toimkonnas.
 

LIIKMED

Janne Andresoo
toimkonna esinaine

Eesti Rahvusraamatukogu

Anne Ainz

Eesti Rahvusraamatukogu

Rita Hillermaa

Eesti Rahvusraamatukogu

Vallo Kelder

Viljandi Kultuurikolledž

Merike Kiipus

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

Marja Kivihall

Eesti Akadeemiline Raamatukogu

Mare Kivitar

Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu

Kristi Kulu

Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogu

Maare Kümnik

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Anne Laumets

Tartu Ülikooli Raamatukogu

Helje Riives

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

Elviine Uverskaja

Tallinna Pedagoogikaülikool

üles
 

TEGEVUS 2003.  AASTAL

Erialane täienduskoolitus TPÜs (aprill)
Analüütilise bibliograafia koostamine (november).
Janne Andresoo
20.jaan. 2003
üles
 

TEGEVUS 2002. AASTAL

Bibliograafia toimkond tuli 2002. aastal kokku kahel korral.
Esimene kokkusaamine leidis aset 29. jaanuaril, võõrustajaks Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakond. Kohtumise eesmärgiks oli saada ülevaade infoteaduste eriala õpetamisest TPÜs. Infoteaduste osakonna juhataja Elviine Uverskaja tutvustas õppekava ning rääkis eriala õpetamise perspektiividest. Toimkonna liikmed said võimaluse tutvuda lähemalt bibliograafia ja infotööga seotud ainekursuste sisuga.
Toimkonna teine kokkusaamine toimus 12. detsembril, seekordseks võõrustajaks Eesti Muusikaakadeemi Raamatukogu. Kokkusaamise sisuks oli analüütilise bibliograafia koostamine Eesti teadusraamatukogudes ja koostöö selles vallas.

Analüütilise bibliograafia koostamine on viimase viie aasta jooksul olnud tõsiseks probleemiks Eesti teadusraamatukogude koostöö kontekstis. RR on arendamas uut keskkonda (ISE) analüütika vahendamiseks ning loobub 2003. aastast elektronkataloogi ESTER analüütiliste kirjete sisestamisest. Samal ajal jätkub ESTERi kaudu analüütika kajastamine teiste Konsortsiumi raamatukogude poolt.

Toimkonnas võeti vaatluse alla, kuidas oleks võimalik korraldada koostööd muutunud olukorras ja missugused on perspektiivid.

Anne Ainzilt tuli ettepanek: ERÜ bibliograafia toimkond võiks teha pöördumise ülikoolide juhtkondadele juhtimaks tähelepanu asjaolule, et bibliograafide koondamistega on teadusraamatukogude koostöö on pärsitud ja selle kaudu on löögi all teadusraamatukogu kasutaja huvid.

Otsustati teha ettepanek ERÜ juhatusele ja ELNET Konsortsiumi juhatusele rektorite nõukogu ja avalikkuse poole pöördumise asjus.

Janne Andresoo

20.jaan. 2003

üles
 

TEGEVUS 2001. AASTAL

Toimkond kohtus 20. septembril 2001 Eesti Rahvusraamatukogus.
Arutleti järgmiste teemade üle:

 • Märksõnaotsing ESTERis : kodulooline aspekt - teemat aitas arendada Sirje Nilbe

 • Rahvusbibliograafia päevaprobleeme. Estonica koht Eesti rahvusbibliograafias diskussiooni juhtis Janne Andresoo

 • Arutelu: Kuhu lähed, ERÜ bibliograafia toimkond?

Esmalt tervitati bibliograafia toimkonna uusi liikmeid Marja Kivihalli Eesti Akadeemilisest Raamatukogust ja Kristi Kulu Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogust. Samuti leidis aset toimkonna liikmete vahetus Viljandi Kultuurikolledži esindajate osas – Vallo Kelder vahetas välja senise liikme Ilmar Vaaro.
Kokkusaamisel andis Sirje Nilbe ülevaate sellest, kuidas toimib märksõnaotsing kohamärksõnade kaudu ESTERis. Ülevaade keskendas tähelepanu administratiivüksuste eri tasandite peegeldamisele. Vaatluse all olid Eesti administratiivüksuste nime muutused aegade jooksul. Sirje Nilbe selgitas ka, kumba eelistada märksõnana: kas (väikese administratiivüksuse) asutuse nime (nt Laiuse Põhikool) või administratiivüksuse nime (nt Laiuse).
Janne Andresoo andis ülevaate rahvusbibliograafiaga seotud aktuaalsetest küsimustest: rahvusbibliograafia vahendamine trükitud kujul, perspektiiv iseseisvast sidusandmebaasist veebikeskkonnas ja probleemid, mis sellest tulenevad (ühtlustamine, märksõnade puudumine periooditi), võrguväljaannete registreerimine rahvusbibliograafias.
Diskuteeriti rahvusbibliograafia väljaannete teemal. Üheks küsimuseks on jätkuvalt Estonica. Praegu kajastab seda aastaväljaanne Eesti rahvusbibliograafia. Raamatud. Registrid. Kaardid. Avaldati arvamust, et selle väljaande pealkiri ei ole kõige õnnestunum, kuna ei sisalda sõna Estonica. Leiti, et Estonica peegeldamine elektroonilisel kujul vajaks põhjalikku analüüsi. Seejuures arutleti, kuidas vahendada ülikooli õppejõudude teadusproduktsiooni kohta koostatud andmebaase, moodustavad need ju ühe osa Estonicast. Arutleti teemal, millisel kandjal peaks rahvusbibliograafiat välja antama. Tehti ettepanek, et nimestikku Eesti Rahvusbibliograafia. Ametlikud väljaanded võiks välja anda üksnes elektroonilisel kujul.
Anne Ainz andis ülevaate retroprojekti Eestikeelne raamat 1918-1944 seisust.
Tõdeti, et bibliograafia toimkonnas puudub rahvaraamatukogude esindaja. Mõnel määral on põhjuseks ERÜ toimkondade tegevuse samastamine ELNET Konsortsiumi töörühmadega. Siinkohal oli põhjust meenutada, et ERÜ bibliograafia toimkonna tegevus ei keskendu ühegi konkreetse tarkvara (ei KIRJASTO 3000 ega INNOPACi) rakendamisele. Toimkonna eesmärgiks võib pidada Eesti bibliograafia maastiku aktiivset jälgimist ja nõu ning jõuga selle arengule kaasa aitamist. Lepiti kokku, et uuritakse, kes rahvaraamatukogutöötajaist tunneks huvi toimkonnas osalemise vastu.
Janne Andresoo
Toimkonna juht
üles
 

TEGEVUS 2000.  AASTAL

 • 2000. aastal käis ERÜ bibliograafia toimkond koos ühel korral. Saime kokku aprillis, et arutada küsimusi, mis seotud INNOPACi kasutamisega. Toimkonna liikmed olid huvitatud teada saamast, millised on otsinguvõimalused ELNET Konsortsiumi elektronkataloogis (ESTER). Vaadeldi mitmeid küsimusi, mida teatmetöös, kuid ka n. ö. tavalise kasutajana saab elektronkataloogi abil saab lahendada. Selgitusi jagas Eesti Rahvusraamatukogu raamatukogu süsteemi peaspetsialist Riin Olonen.

Käsitleti elektronkataloogi sisestatava materjali valikut (artiklite ühisandmebaasi koostamine, rahvusbibliograafias registreeritav materjal).

üles
 

TEGEVUS 1999.  AASTAL

 • Bibliograafia toimkonna koosolek toimus 29. novembril. Arutati INNOPAC-i esimese tööaasta kokkuvõtet, ELNET-kataloogi koostamise ja kasutamise probleeme bibliograafide vaatevinklist. Kõneks oli võimalik koostöö normandmete, Estonica ja ajaleheartiklite andmebaaside tegemisel. Infot ELNET-kataloogi koostamise ja kasutamise kohta ei peetud küllaldaseks, kasutajal peaks olema näha, mida ta kataloogist leida võib: raamatuid (ka retroprojektide seisu), artikleid jne.

 • Toimkonna koosseisus toimusid muudatused: uueks esinaiseks valiti Janne Andresoo, keskraamatukogusid hakkab esindama Maie Elstein Võrumaa Keskraamatukogust, toimkonna uueks liikmeks tuli Anneli Sepp Eesti Muusikaakadeemia raamatukogust.

üles
 

TEGEVUS 1995.-1998. AASTATEL

 • Hakatuseks tehti ülevaade eriala- ja rahvusbibliograafia koostamise hetkeseisust: andmebaasidest, kartoteekidest ja trükistest. Marna Krabbi tegi kokkuvõtte kodulookartoteekide liigitussüsteemidest.

 • 1996.aastasse jäid arutelud universaalse ja erialaste artiklite andmebaaside (ARTIKKEL, MAJPOL, LITTERA jt) koostamise ja kasutamise probleemidest. Ka ESTONICA andmebaasi raamatukogudevaheline koostöö oli kõne all, millest kasvas välja mitmeid ettepanekuid. Praktilised rakendused on võimalikud enamasti alles integreeritud raamatukogusüsteemi ellurakendamisel.

 • Juunis 1996 toimus Eesti Rahvusraamatukogus ERÜ ja Saksa Raamatukogundusinstituudi korraldatud rahvusbibliograafia seminar. Lektoriteks olid Rahvusvahelise ISBN keskuse direktor Hartmuth Walravens ja Saksa Raamatukogu bibliograafiatalituse juht Werner Stephan. Seminari korraldusele aitas kaasa ka bibliograafia toimkond, osasaamisest rääkimata.

 • 21.novembril 1996 tähistati Tartus Eesti Bibliograafia Asutise - Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna 75.aastapäeva.

 • Mõttevahetusest infovajaduse üle kasvas välja 1996.aastal ilmunud teatmik KMAR-is, RR-is ja EAR-is retrospektiivselt bibliografeeritud ajalehtede ja ajakirjade kohta, koostajateks Merike Kiipus, Anne Ainz ja Anne Valmas.

 • 1997.aasta algas ümberkorraldustega RR koostatavas "Artiklite" trükiväljaandes. Selles loobuti suure valikuga kajastatud ajaleheartiklitest, väljaandesse jäid lisaks ajakirjadele jätkväljaannete ja kogumike artiklid. Toimkonna koosolekutel vaagiti selle otsuse häid ja halbu külgi, raamatukogude arvutite vähesusest tulenevaid raskusi andmebaaside kasutamisel. Anketeeriti "Artiklite" tellijaid. Enamus vastanutest soovis ajaleheartiklite trükibibliograafiat. Kahjuks ei ole ülesanne hetkel kellelegi jõukohane.

 • Seoses INNOPAC-i evitamisega lähevad mitmed senised toimkonna ülesanded ELNET Konsortsiumi andmebaaside ja trükiväljaannete koostamise toimetuste kätte, kes raamatukogude vajadusi ja võimalusi juba praktilises koostöös ellu rakendavad.