EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

umt_1

LISA 1 : ERÜ mõttetalgute „Eesti raamatukogundus muutuvas maailmas“ kokkuvõte

Toimumisaeg: 5. mai 2014

Toimumiskoht: Eesti Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal

Eesmärk: Mõttetalgute eesmärk oli arutleda Eesti raamatukogunduse arengusuundade ja - võimaluste üle IFLA trendiraportist lähtuvalt. IFLA trendiraport määratleb viis meie tulevase infoökosüsteemi kujundamise võtmepositsioonil olevat suunda. Mõttetalgutel püüdsime asetada need trendid Eesti konteksti ning leida probleemidele võimalikke lahendusi. Talgutel osalejatel on hiljem võimalik samalaadset arutelu läbi viia ka teistes töögruppides, seminaridel jm erialaüritustel üle Eesti. Mõttetalgute käigus ja muudel eelnimetatud aruteludel kujundatud seisukohad ja pakutud lahendused võiksid olla edaspidi aluseks raamatukogunduse arengukava koostamisel ning edasise raamatukogupoliitika kujundamisel.

Osalejad: 33 inimest (ministeeriumi nõunik, keskraamatukogude direktorid ja peaspetsialistid, ERÜ töörühmade liikmed, raamatukogunduse õppejõud jt) Töömeetod: Maailmakohvik. Osalejad jagati viide gruppi, igal grupil olid kindlad teemajuhid.

Iga kolmekümne minuti tagant liikusid grupid järgmise teemani. Gruppidel oli ühe trendi lühikirjeldus ja abistav tööleht.

Lühidalt tulemustest: Mitmes töögrupis käis läbi mõte, et on suur vajadus raamatukogundusearendusekeskuse järele, mis saaks tegeleda üle-Eestiliste teenuste, koolituste ning raamatukogunduse mainekujundusega jätkusuutlikult. Hetkel on valdkonnas väga suur killustatus ning kultuuriministeeriumi juures palgal olev üks nõunik on ilmselgelt liiga vähe.

Surve igal raamatukoguhoidjal kõigest kõike teada pole samuti reaalne – piirkonnad on erinevad, kogukondade vajadused on erinevad. Selline keskus nõustaks, aitaks vajadusel kiiresti kurssi viia, koolitaks.

Ootuspäraselt oli pidevalt õhus raamatukogu kui haridus- ja kogukonnakeskuse idee, infokirjaoskus ning töötajate pädevus. Suurim „hall-ala“ ümbritseb kasutajate privaatsust.

Olenevalt töögrupist jõuti samaväärselt olulistena arutada ideid „raamatukogu kui anonüümsust ja privaatsust pakkuv koht“ ja „raamatukogu kui personaalset teenindamist pakkuv koht, mis tunneb oma kliendi harjumusi ja soove“.

Päeva lõpus osalejatelt saadud kiirest tagasisidest võib järeldada, et vajadus samalaadseteks aruteludeks on suur ning õhku jäi mitmeid vastandlikke järeldusi, mille puhul ühiseks Eesti raamatukogude arengusuundi silmas pidavate kokkulepeteni jõudmiseks on tarvis korduvalt kokku saada.

Uue mõtte töörühm

LIIKMED


TEGEVUS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Töörühm loodi  20. novembril 2013

Töörühma eesmärgiks on maailmas toimuval silma pealhoidmine, uuenduste tutvustamine ja miks mitte ka katsed uut juurutada.

LIIKMED

Veronika Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht
Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja
Kristel Veiman
Töörühma juht
Eesti Rahvusraamatukogu
Krista Lepik  Tartu Ülikool
Kelli Luik TTÜ Raamatukogu
Jane Makke  Eesti Rahvusraamatukogu
Riin Olonen  Eesti Rahvusraamatukogu, ELNET Konsortsium
Kristina Pai  Tartu Linnaraamatukogu
Mai Põldaas Tartu Linnaraamatukogu
Katre  Riisalu  Eesti Rahvusraamatukogu, ERÜ
Ene Sööt  Jõgeva Linnaraamatukogu
Tuuliki Tõiste  TTÜ Raamatukogu
Krista Visas  Pärnu Keskraamatukogu

Töörühma tegemisi saab jälgida Bibliumt blogis

TEGEVUS 2021. AASTAL

31. detsembri 2021 seisuga kuulus töörühma 10 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann

Tegutsemisaasta fookuses oli säästev areng. Raamatukogud üle maailma tegelevad üha enam SDG-de sidumisega oma tegevustesse, edasijõudnumad riigid juba taotlevad ELi fondidest toetusi just SDG projektide elluviimiseks. Teema on Eestis vähe kajastatud, kuid soovisime, et Eesti raamatukogud püsiksid laineharjal.

Töörühma koosolekud

 • Koosolekud toimusid veebilahenduste vahendusel. Kuupäevad: 28.01, 11.03, 13.04, 27.04, 7.05, 9.06, 1.07, 17.08, 19.08, 9.09 ja 15.09.
 • 28. jaanuaril 2021 toimunud koosolekul toimusid töörühma juhi valimised. Tehti ettepanek, et jätkavad senised juhid ning otsus kinnitati hääletusega.
 • Mitmed arutelud peeti ja otsused võeti vastu töörühma e-posti listis.
 • Osa töörühma liikmed osales 30.06.2021 Lastekirjanduse Keskuses toimunud koolituspäeval nügimisest.

Tegevused

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 8. mõttetalgud toimusid Uue mõtte töörühma eestvedamisel 10. juunil 2021 Pärnu Keskraamatukogus.

Seekord olid teemaks ÜRO säästva arengu eesmärgid (SDG), mis on kokku lepitud 2030. aastani. Eestis aitab neid eesmärke ellu viia äsja Riigikogus kinnitatud strateegia Eesti 2035. ERÜ ühendab raamatukoguhoidjaid üle Eesti. Meie peamine eesmärk on läbi raamatukoguhoidjate arendamise edendada Eesti raamatukogusid.

Mõttetalgute päeva esimeses osas kuulsime Riigikantseleis teemaga tegeleva Eili Lepiku ülevaadet „Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja Eesti 2035“.

Lisaks saime videoettekande vahendusel osa Läti kolleegide kogemusest. Kristīne Deksne Läti Rahvusraamatukogust rääkis, et nemad alustasid tööd SDG aruteludega juba 2017. aastal, ning peamine takistus oli raamatukogu võimetus näha oma rolli.

Mõttetalgute maailmakohvikus soovisime leida ideid vähemalt kolme üle-Eestilise tegevuse või kampaania osas, millega saaksime nii rahvusvaheliselt seatud eesmärkidele kaasa aidata ja raamatukogudena silma paista. Ühiselt tegutsedes on raamatukogudel muude uudiste seas lihtsam silma paista ning arvestades ka 2022. aastaks välja kuulutatud teema-aastat on äärmiselt oluline, et tegevused oleksid sellised, millega iga raamatukogu – suur või väike – rõõmuga kaasa tuleb. Otsustasime, et esimeseks ühiselt tegutsemise katsetuseks sobib hästi Euroopa säästva arengu nädal 20. – 26. septembril 2021. (Rohkem infot teemanädala kohta https://esdw.eu/).

Pikem ülevaade mõttetalgutel arutletust töörühma blogis: https://bibliumt.wordpress.com/2021/06/28/8-mottetalgute-kokkuvote/

 Säästva Arengu Nädala kampaania korraldamine

Mõttetalgutel leitud 7 kompaktsemat ideed vormistasime 6. juuliks 2021 ja panime veebis hääletamisele. Hääletada sai GoogleDocs vormil „Eesti raamatukogud maailmakaardile! ehk Mida me teeme Euroopa säästva arengu nädalal“ 9. augustini 2021.

Võidukaks osutus kampaania “Tund enne und mobla peost. Naudi teost!”. Raamatukogud julgustasid hea une nimel vähendama ekraaniaega ning nautima ehedat elamust raamatuga. Kampaania plakati kujundas Ave Nahkur ning heade kolleegide abiga saime üleskutse tõlgitud ka vene ja inglise keelde.

Septembris lõpus 2021 toimunud kampaanias osalemisest andis endast märku 66 raamatukogu 91 üritusega. Kuidas osalenud raamatukogud kaardil välja näevad, saab aimu meie blogist: https://bibliumt.wordpress.com/2021/11/12/ookapiraamat-kaardil/.

Kokkuvõte osalenud raamatukogudest ja sündmustest on käesoleva aruande juurde lisatud eraldi PDFga „öökapiraamat sündmused“.

20. oktoobril 2021 toimunud raamatukogude päevade avamisel loosisime kõikide Säästva Arengu Nädala üleskutses osalenud ja oma tegemistest teada andnud raamatukogude vahel Ave Nahkuri loodud maali, mis kampaaniat ilmestas. Loosiõnn naeratas Mustvee raamatukogule ning teos anti sealsamas Jõgeva maakonna esindaja kaudu üle.

Uue mõtte töörühma liikmete kaastööd, artiklid, kirjutised

Tuuliki Tõiste tegi ülevaate kampaaniast ja Eesti raamatukogudes tehtavatest SDG tegevustest Mara Jekabsonele, kes on Läti ühingu juht. Mara oma konverentsi Localising the Sustainable Development Goals through Baltic museums and libraries ettekandes kirjeldas ka meie tegemisi. Ta rääkis nii Läti, Leedu kui ka Eesti raamatukogude tegemistest SDGde suunal.

Raudsepp Linnupuu, Veronika. Mida tehti uue mõtte töörühma mõttetalgutel? / intervjueeris Mihkel Volt // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2021) nr. 3, lk. 40–41

Töörühma tegevused kajastuvad blogis: https://bibliumt.wordpress.com/

Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann
Töörühma juhid
11.02.2022

TEGEVUS 2020. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. november 2020 seisuga kuulub töörühma 11 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann (vt. Lisa 1). Tegutsemisaasta fookuses oli eriolukorrast tingitud päevakajaline teema – raamatukogu ruum kui teenus

Koosolekud

 • 4. mail 2020 toimus töörühma koosolek veebikeskkonnas Cisco Webex. Sellele eelnes pikem arutelu listis. Arutati ja võeti vastu otsuseid mõttetalgute korraldamise ning ülesannete jagamise osas. Samuti otsustati käesoleval aastal kustutada töörühma liikmete nimekirjast mitteaktiivsed liikmed.
 • 14. mail 2020 toimus kiire koosolek keskkonnas 8×8 tagasiside küsimustiku koostamise osas.
 • 14. detsember 2020 veebikoosolek järgmise aasta plaanide täpsustamiseks.

Mõttetalgud

Seekordsed Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue mõtte töörühma mõttetalgud vol 7 "Raamatukogu ruum kui teenus" toimusid Cisco virtuaalses keskkonnas Webex. Uue reaalsuse valguses arutleti selle üle, missuguseid võimalusi pakuvad raamatukogu füüsiline ja virtuaalne ruum? Kuidas on virtuaalset ruumi kasutatud eriolukorra tingimustes? Millised uued lahendused ja teenused on võimalik ja mõistlik üle kanda ka tavaolukorda? Kuulsime kogemusi Tallinna, Tartu, Viimsi, Pärnu ja Viljandi kolleegidelt.

Kutses määratud tähtajaks registreerus mõttetalgutele 73 inimest. Reaalselt liitus seminari toimumise ajal keskkonda 55 inimest, kuid teame hiljem saadud tagasisidest, et mõnedki registreerunud otsustasid koonduda kambakesi ühe seadme taha. Mõttetalgute salvestus on järelevaadatav. Link: https://youtu.be/B2-7pjurkvY. Sündmuse salvestust oli 23. novembril 2020 kella 15ks järele vaadatud 269 korda.

Mõttetalguid alustas Tallinna Keskraamatukogu avalike suhete osakonna arendusjuht Kristi Veeber ettekandega „Füüsilisest ruumist virtuaalsesse“ ning tutvustas oma asutuse töötajate poolt tehtud pingutusi lugejate suhtlemis- ja lugemisvajaduste rahuldamiseks eriolukorra ajal.

Tartu ülikooli teenindusosakonna juhataja Olga Einasto viis meid virgutavalt mõjunud filosoofilis-semiotilisele jalutuskäigule teemal „Raamatukogu ruumi ja kohana“ ning süstis iga näite ja tsiteeritud luuletusega veendumust, et raamatukogu on midagi nii suurt ja ilusat, et särab kohana nii reaalses ruumis kui tinglikult loodud virtuaalparalleelsuses.

Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas, Viljandi Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Veronika Raudsepp Linnupuu ja Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane Makke jagasid oma raamatukogude kogemusi, eriolukorrast tingituna kasutusele võetud uusi lahendusi ja mõtteid selle kohta, milliseid neist lahendustest on mõistlik üle kanda tavaolukorda.

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised

Ikka toimekalt edasi! : [ERÜ juhatuse, sektsioonide ja töörühmade juhtide ülevaade plaanidest 2020. aastaks] // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2020) nr. 1, lk. 38–41 : fotod
Raudsepp Linnupuu, Veronika. Mõttetalgud: Raamatukogu ruum kui teenus // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2020) nr. 4, lk. 31–32

Töörühma tegevused kajastuvad blogis 

 Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu

 

TEGEVUS 2019. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2018 seisuga kuulub töörühma 17 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli kasutajasõbralikud teenused ning uuenduslikud e-lahendused. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. 

Koosolekud

Töörühma kokkusaamine toimus 28. märtsil 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded. Otsustati, et mõttetalgute fookuses on e-lahenduste arendused, nende tutvustused ja kaasava arutelu korraldamine.

Mõttetalgud

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 13. mail 2019 kuuendat korda mõttetalgud. Seekordse kohtumise alapealkiri oli „Kasutaja võidab“.

Eesmärk oli mõttetalgute käigus saada ülevaade raamatukoguvõrgu teenuste edendamise plaanidest, tutvustada Eesti raamatukogusid puudutavad e-süsteemide arendusprojekte, nt projekti „Raamatud liikuma“ ja raamatukogusüsteemi uuendamine. Ürituse eesmärgiks on arenduste tutvustamine, arendustest tuleneva kasu viimise võimalustest raamatukogu kasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Mõttetalgute eesmärgiks oli teha ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tehtud ja plaanitud muudatustest tervele raamatukoguvõrgule, sh erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine.

Päeva täitsid sisuga ja ettekannetega Rahvusraamatukogu spetsialistid: Kristel Veimann, Urmas Sinisalu, Riin Olonen ja Mare Kurvet. Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist. Urmas Sinisalu ettekanne keskendus tehisintellekti kasutusvõimalustele, kus projekti raames teostatakse detailanalüüs ja töötatakse välja prototüüp testimaks, kas masinõppe ja tehisintellekti võimalusi kasutades on võimalik Eestis ilmunud väljaandeid märksõnastada automaatselt ja väiksema tööjõukuluga, kas märksõnastamine on objektiivne, asjakohane ning tugineb täielikult Eesti märksõnastikul EMS. Projekt toetab eesti keele tehnoloogiate arendamist.

Teist tehisintellekti võimalustel põhinevat projekti tutvustas Mare Kurvet. Küsi meilt / infopäringutele vastamine on Eesti Rahvusraamatukogu otsene avalik teenus. Kasutajate küsimustele vastamine professionaalsete infospetsialistide ja usaldus-väärse info toel toetab kasutajate infovajaduste täitmist ning elukestvat õpet. RRi eesmärk on arendada välja lahendus, mida edaspidi saavad kasutada ka teised raamatukogud.
Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest.

Ettekanded ja grupitööde kokkuvõtted SIIT

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised

• Vabatahtlikule tööle tuginedes tuleb tegus aasta! : Kolleegid Katre Riisalu, Ilmar Vaaro, Maie Põiklik,, Ülle Kalvik, Lea Rand, Rita Raudsepp, Aira Võsa, Veronika Raudsepp Linnupuu, Heleen Karja, Kalju Tammearu ja Reet Oruste annavad teada, millistele radadele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 2019. aastal siirdumas / [uue mõtte töörühma nimel Veronika Raudsepp Linnupuu] // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2019) nr. 1, lk. 32-35 : fotod

 Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu

TEGEVUS 2018. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2018 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann . Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukoguteenused ja lugejasõbralikkus. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Koosolekud

Töörühma kokkusaamine toimus 1. veebruaril 2018 Viljandi linnaraamatukogus. Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded.

Mõttetalgud

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 9. mail 2018 viiendat korda mõttetalgud. Seekordse kohtumise alapealkiri oli „Lugejate raamatukogu“.

Eesmärk oli heita pilk käesoleva aasta 25. maist rakenduvale isikuandmekaitse üldmäärusele ning sellele, kuidas jääda oluliseks partneriks lugejate igapäevaeluliste infovajaduste rahuldamisel.

Päeva täitsid sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide Liisa Ojangu ja Marianne Meiorgi ettekanded. Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Liisa Ojangu tutvustas uue määrusega kaasnevat laiemat mõju kogu ülejäänud seadusandlusele ning julgustas aktiivselt nende kodulehte kasutama, sest seal on juba praegu palju materjali. Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorg kõneles suurest tööst, mis Rahvusraamatukogul on olukorra kaardistamisel ning andmete töötlemise analüüsi juures praeguseks tehtud, milliseid uuendusi peavad nad oma dokumentatsiooni sisse viima, milliseid tehnilisi lahendusi arendama, et jõuda läbipaistva ja arusaadava tulemuseni.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viisime ürituse eel raamatukogude seas läbi infokorje. Uurisime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise praktikat, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahtsime teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul. Ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest näitas ära suuremad erisused ja murekohad, millega raamatukoguhoidjad ühiselt peaksid lahendusi leidma. Küsitluste põhjal võib julgelt väita, et on pakiline vajadus töötada välja arusaadavad raamatukogukesksed juhendid isikuandmetega tegelemisel.

Grupitöödes keskendusime raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele.

Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest.

Ettekanded ja grupitööde kokkuvõtted (https://bibliumt.wordpress.com/ettekanded/)
Andmekaitse Inspektsiooni peaspetsialist Liisa Ojangu ettekanne. (V. Raudsepp Linnupuu märkmed ettekandest)
Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorgi ettekanne.
Infokorje tulemuste tutvustus (Veronika Raudsepp Linnupuu)

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised

Aasta tuleb esinduslik : ERÜ juhatuse, sektsioonide ja töörühmade juhtide ülevaade plaanidest 2018. aastaks / [uue mõtte töörühma nimel Veronika Raudsepp Linnupuu] // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2018) nr. 1, lk. 31-33 : fotod

Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu

 

TEGEVUS 2017. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2017 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann (vt. Lisa 1). Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Töörühma kokkusaamine toimus 27. veebruaril 2017 Rahvusraamatukogus. Otsustati, et uue mõtte töörühma korraldatavate mõttealgutega seotud küsimused. Mõttetalgud toimusid 17. mail 2017 Rahvusraamatukogus.
Seekordse kohtumise eesmärk oli tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks.

17. mail 2017 Eesti Rahvusraamatukogus toimunud mõttetalgutel esitatud ettekannete slaidid:

 • Ülevaate rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli pilootprojektist. Kaili Õunapuu-Seidelberg ja Tiina Kriisa (dokument: lvkrk_kvaliteedihindamine)
 • Kuidas lihtsal viisil saada kasutajatelt tagasisidet, korraldada ja teha paari küsimusega uuringuid? Kai Välbe (dokument: ERÜ mõttetalgud 17.05.2017)
  Ülevaate Libquali lugejauuringust. TTÜR ja TÜR. Kristina Pai ja Aiki Tibar
 • Mida teevad meie kolleegid teenuse kvaliteedihindamise ja lugejauuringute osas välismaal ning mida me saaksime nende kogemusest õppida. Kristina Pai (dokument: Euroopa_lugejauuringuid_2017_05)

Töörühma tegemisi saab jälgida Bibliumt blogis

Töörühma liikmed

1. Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu (ajutiselt eemal)
2. Karin Evik Vedu raamatukogu (Tartumaa)
3. Signe Jantson Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
4. Vallo Kelder Tartu Ülikool
5. Anne Kliimask Tartu Ülikooli Raamatukogu
6. Krista Lepik Tartu Ülikool
7. Riin Olonen ELNET Kontsortsium
8. Kristina Pai Tartu Ülikooli Raamatukogu
9. Reelika Pukk Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu (ajutiselt eemal)
10. Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi Linnaraamatukogu
11. Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu
12. Signe Susi
13. Marje Tamre
14. Kadri Tomson Eesti Rahvusvaheline Kool
15. Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
16. Kristel Veimann Eesti Rahvusraamatukogu
17. Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu (ajutiselt eemal)
18. Krista Visas Pärnu Keskraamatukogu

 

TEGEVUS 2016. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2016 seisuga kuulub töörühma 19 liiget, neist 3 (kolm) ajutiselt eemal. Töörühma juhid 7. märtsi 2016 töörühma üldkoosoleku otsusega on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann.

Kolmanda tegutsemisaasta fookuses olid visioonidokumendis “21. sajandi raamatukogu” püstitatud teemad. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. Töörühma tegemistest saab ülevaate mais 2016 loodud blogis https://bibliumt.wordpress.com/.

2016. aasta ainuke koosolek toimus 7. märtsil 2016 Tartu Ülikooli raamatukogus. Koosoleku osana külastati Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonda, arutleti töörühma juhtimisküsimusi, pandi paika aasta teise poole plaanid ning vahendati päevakajalist infot. Lisaks Veronika Raudsepp Linnupuule valiti töörühma juhatusse Kristel Veimann. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused.

19. mail 2016 Pärnu Keskraamatukogus toimunud mõttetalgutel keskenduti visioonidokumendis püstitatud kolmele suurele teemale. Seekord said ülesantud teemadel arvamust avaldada ka need, kes kohale tulla ei saanud. Selleks kasutasime Google Docs ankeeti aadressil http://goo.gl/forms/1OpMVCL5Sw. Vastuseid laekus 10 (kümnelt) inimeselt.

Päeva esimeses pooles aitasid teemadesse sisse elada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. Haldusreformi ekspertkomisjoni liige Veiko Sepp tegi ettekande “Haldusreform ja selle mõju kohalikele teenustele”. TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis.
Päeva teises pooles viidi läbi mõttetalgud maailmakohviku meetodit kasutades. Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Teemakohvikuid vedasid Riin Olonen, Kristina Pai, Krista Visas, Anne Kliimask, Triinu Seppam, Tuuliki Tõiste, Veronika Raudsepp Linnupuu ja Liina Tamm. Veronika Raudsepp Linnupuu kirjutatud kokkuvõtet päeval kuuldust ja arvatust saab lugeda ajakirjast “Raamatukogu 4/2016”.

Juunis palus Julia Brungs IFLA peakontorist ERÜlt ülevaadet selle kohta, mida oleme trendiraportiga töötades teinud ning milliste järeldusteni jõudnud. Ingliskeelse ülevaate koostas Veronika Raudsepp Linnupuu ning edastas selle 25.06.2016. Saadetud vastust saab lugeda blogist https://bibliumt.wordpress.com/2016/11/10/estonians-views-on-the-ifla-trend-report-and-work-done-so-far/.

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris 2015 käima lükatud raamatukogunduse arendusdokumentide koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Strateegiliste arendusdokumentide koostamist veab Ragnar Siil.


Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2016 Viljandis

üles

TEGEVUS 2015. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2015 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juht on Veronika Raudsepp Linnupuu (vt. Lisa 1). Teise tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraportile kujundatud Eesti raamatukoguhoidjate seisukohtade tutvustamine. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Jaanuari alguses vormistati ning tehti avalikuks IFLA trendiraporti põhjal loodud dokument „Raamatukogundus muutuvas maailmas: Eesti raamatukoguhoidjate seisukohad“. Märtsis kirjutas töörühma juht sama dokumendi põhjal artikli järgmisele ERÜ aastaraamatule.

Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus 05. veebruaril ja Rahvusraamatukogus 8. aprillil 2015. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused. 20. mail toimusid teised raamatukogunduse mõttetalgud Rahvusraamatukogus alapealkirjaga „Avatud raamatukogu piirid“ .

Töörühma juhti kutsuti töörühma tööd ja tulemusi tutvustama mitmele rahvusvahelise konverentsile ja seminarile:

Ettekande pealkiri
Ettekande kuupäev
Ürituse nimi
Toimumispaik
Estonian libraries and IFLA Trends: The refreshing breeze to help us forward
 
09.02.2015
“Ahead of the Curve: recognizing and reacting to growing trends”
Helsingi Linnaraamatukogu (Pasila)
Helsingi, Soome
Librarianship in changing world: Estonian views on IFLA Trend Report
27.04.2015
„Library: Information and Knowledge for Everybody“
 
Seimas Palace
Vilnius, Leedu
Библиотековедение в изменяющимся мире: Обзор точки зрения Эстонии на тенденции ИФЛА
10.06.2015
Конференция-ярмарка „Библиотека и библиотекарь: интересно потому, что новое?“.
Шилутская публичная библиотека им. Фридрихаса Байорайтиса (Литва)
Žilute, Leedu
The Refreshing Breeze to Help
Us Forward
12.10.2015
10th Congress of Baltic librarians (CoBaL10).
National Library of Latvia
Riia, Läti

 

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris käima lükatud raamatukogunduse visoonidokumendi koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Visioonidokumendi koostamist veab Ragnar Siil.

Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2015

TEGEVUS 2014. AASTAL

 

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. 12. jaanuar 2014 seisuga kuulus töörühma 17 inimest, 1. detsembri seisuga 18 inimest (vt. Lisa 2). Esimese tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraport. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti, vähem Facebooki.

Toimunud koosolekud

Esimene koosolek Viljandi Linnaraamatukogus 5. veebruaril 2014

Esimene koosolek toimus Viljandis ning seal otsustati lisaks töörühma organisatoorsetele küsimustele keskenduda esimesel aastal trendiraportile, mõelda Eesti Vabariigi sajanda juubeli peale ja teha omapoolsed ettepanekud ERÜle ning mõelda ka raamatukogunduse arenduse peale.

Teine koosolek Tallinna Keskraamatukogus 12. märtsil 2014

Teine kohtumine leidis aset Tallinna Keskraamatukogus. Koosolekul osalesid ka Katre Riisalu ja Ülle Talihärm. Koosolekul otsustati uurida Loov Euroopaga seotud rahastus võimalusi. Ülle Talihärm rääkis raamatukogunduse ministeeriumipoolsetest arengutest ning põhjalikum arutelu toimus IFLA trendiraporti üle.

Kolmas koosolek Tallinna Ülikooli Raamatukogus 1. aprillil 2014

Kolmas kohtumine leidis aset Tartu Ülikooli Raamatukogus. Koosolekul arutati mõttetalgute korraldusküsimusi, pandi paika järgmise hooaja sügis-talvise hooaja tegevusplaan. Sõnastatud on Loov Euroopale sobiva projekti idee ja kondikava. Hädasti on vaja inimest, kellel on võimalik pühenduda projekti vormistamisele ja juhtimisele, sest töörühma liikmetel on oma põhitöö kõrvalt vabatahtlikkuse alusel keeruline võimalike koostööpartneritega kohtuda, läbi rääkida ja projekti juhtida. Otsustati aasta jooksul keskendutakse lühemaajalistele projektidele. Suure projekti juurde pöördutakse tagasi pärast trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamist.

Töö trendiraportiga

 • Esimeseks koosolekuks veebruaris kirjutasid kõik töörühma liikmed enda meelest Eestit enim mõjutava trendi ning kirjutasid sel teemal omapoolseid arvamusi.

 • Teiseks koosolekuks saatsid töörühma liikmed trendiraportiga seotud mõtteid, küsimusi, ohte ja võimalusi Eesti perspektiivi silmas pidades.

 • Ajakirja „Raamatukogu“ teises numbris ilmus Kristina Pai artikkel „Ettevalmistus ellujäämiseks“ ning trendiraporti ametlik eestikeelne tõlge artiklis „Arengu ülevaade“.

 • Kolmandal koosolekul pandi paika mais toimuvate mõttetalgute tegevuskava ja vastutajad.

 • Mõttetalgute järel koostasid töörühma liikmed ühiselt kokkuvõtte. Kokkuvõttest lühiversioon läks ERÜ listis laiale ringile tutvumiseks, põhjalikuma versiooniga said tutvuda töörühma liikmed ja ERÜ juhatus. Kultuuriministeeriumi raamatukogunduse nõunik Ülle Talihärm kasutas põhjalikumat kokkuvõtet mai lõpus Helsingis toimunud IFLS presidendikohtumise konverentsi ettekandes. Mõttetalgutel arutletu on inspireerinud mitmeid maakogude peaspetsialiste töötajate koolitusplaani lisama autoriõiguse ning andmekaitsega seotud koolitusi. Põgus kokkuvõte mõttetalgutest ning sellele eelnenud mõttetööl ilmnenud peamistest suundadest raamatukogunduses saab lugeda Lisas 1

 • 29.-31. juulil toimus Jõgevamaa Keskraamatukogu korraldamisel Eesti rahvaraamatukogude suveseminar-laager. Veronika Raudsepp Linnupuul oli laagri viimasel päeval antud trendiraporti ja uue mõtte töörühma töö tutvustamiseks kaks akadeemilist tundi. Lühikese ettekande järel jagas lektor laagris osalejad viide gruppi, jagas igale grupile abistava töölehe, lasi mõelda ühele trendile ning sellele, kuidas see arengusuund meie raamatukogusid mõjutab. Pooletunnise arutelu järel kommenteeris iga grupp oma mõtteid. Lühikese ajaga saadud märksõnad leiavad kajastamist Trendiraporti Eesti seisukohtades.

Trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamine oli algselt planeeritud 2014. aasta oktoobrisse. Selle töö eest vastutab töörühma juht Veronika Raudsepp Linnupuu. Paraku on põhitööst tingitud asjaolude tõttu dokumendi koostamine viibinud. Uus tähtaeg dokumendi koostamiseks on 5. jaanuar 2015.

 

Veronika-Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht

  

KALENDER

August 2022
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Suurenda

Kontrastsus