EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ESTONIAN LIBRARIANS ASSOCIATION

Uue mõtte töörühm

LIIKMED


TEGEVUS 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Töörühm loodi  20. novembril 2013

Töörühma eesmärgiks on maailmas toimuval silma pealhoidmine, uuenduste tutvustamine ja miks mitte ka katsed uut juurutada.

LIIKMED

Veronika Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht
Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalide juhataja
Kristel Veiman
Töörühma juht
Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja peaspetsialisti ülesannetes
Karin Evik Tallinna Botaanikaaia raamatukogu
Signe Jantson TTÜ raamatukogu bibliograafiaosakonna juhataja
Krista Lepik Tartu Ülikool
Riin Olonen Eesti Rahvusraamatukogu
Kristina Pai ELNET Konsortsiumi tegevdirektor
Reelika Pukk Tartu Linnaraamatukogu
Anneli Sepp TÜ Raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja
Ene Sööt Jõgeva Linnaraamatukogu direktori asetäitja
Marje Tamre Tallinna Vangla raamatukoguhoidja
Kadri Tomson Eesti Rahvusvahelises Kooli ōpetaja, kooliraamatu-koguhoidja
Tuuliki Tõiste TTÜ Raamatukogu teenindusosakonna juhataja
Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna juhataja
Marii Väljataga EestiTahvusraamatukogu juhtiv spetsialist
Krista Visas Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht
Marii Väljataga Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist

 Töörühma tegemisi saab jälgida Bibliumt blogis

TEGEVUSKAVA 2020. AASTAKS

 1. Töörühma koosolekud
Toimumisaeg: veebruar, märts, oktoober 2020
Toimumiskoht: kokkuleppel
Selgitus: Töörühma töökorraldus; Mõttetalgute organiseerimine; Kokkuvõtted ja 2021 planeerimine

2. Raamatukogunduse mõttetalgud 2020 (avalik üritus)
Toimumisaeg: (päev täpsustamisel) mai 2020
Asukoht: Rahvusraamatukogu
Töövorm: raamatukogunduse mõttetalgud

Kirjeldus: 2020. aasta teemaks on raamatukogude teenused, koostöö ja kasutajate kaasamine

 • Teenusmudelite väljatöötamine kogukondadele oluliste teenuste vaates
 • Rahvaraamatukogude teenusmudelid ja koostöö. uute teenuste rakendamine rahvaraamatukogudes (koostöö töötukassaga, KOV teenuste tugi, erivajadustega inimestele teenused jne).
 • Üleriigilised e-teenused, ühtne raamatukogusüsteem – koostöö ja kliendiväärtuse tõstmine
 • Digitaalsete kogude kättesaadavus ja uus autoriõiguste direktiiv
 • Teenuste planeerimine, turundamine ja kasutajate kaasamine
 • Rahvaraamatukogude seaduse arengud

Mõttetalgutele on oodatud kõik, kes tahavad Eesti raamatukogunduses aktuaalsest küsimustes kaasa mõelda. Soovitav osalejate arv 30-50. Aktiivsele mõtteööle eelnevad esitlused ja välislektori kulu

3. Ajakirja „RK“
Ajakirjas „Raamatukogu“ tutvustatakse lühidalt 3-4 raamatukogundusega seotud uut ideed, teenust vm uuenduslikku (üle maailma - mida keegi on kuskil näinud, lugenud jne).

TEGEVUS 2019. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2018 seisuga kuulub töörühma 17 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli kasutajasõbralikud teenused ning uuenduslikud e-lahendused. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. 

Koosolekud

Töörühma kokkusaamine toimus 28. märtsil 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded. Otsustati, et mõttetalgute fookuses on e-lahenduste arendused, nende tutvustused ja kaasava arutelu korraldamine.

Mõttetalgud

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 13. mail 2019 kuuendat korda mõttetalgud. Seekordse kohtumise alapealkiri oli „Kasutaja võidab“.

Eesmärk oli mõttetalgute käigus saada ülevaade raamatukoguvõrgu teenuste edendamise plaanidest, tutvustada Eesti raamatukogusid puudutavad e-süsteemide arendusprojekte, nt projekti „Raamatud liikuma“ ja raamatukogusüsteemi uuendamine. Ürituse eesmärgiks on arenduste tutvustamine, arendustest tuleneva kasu viimise võimalustest raamatukogu kasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Mõttetalgute eesmärgiks oli teha ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tehtud ja plaanitud muudatustest tervele raamatukoguvõrgule, sh erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine.

Päeva täitsid sisuga ja ettekannetega Rahvusraamatukogu spetsialistid: Kristel Veimann, Urmas Sinisalu, Riin Olonen ja Mare Kurvet. Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist. Urmas Sinisalu ettekanne keskendus tehisintellekti kasutusvõimalustele, kus projekti raames teostatakse detailanalüüs ja töötatakse välja prototüüp testimaks, kas masinõppe ja tehisintellekti võimalusi kasutades on võimalik Eestis ilmunud väljaandeid märksõnastada automaatselt ja väiksema tööjõukuluga, kas märksõnastamine on objektiivne, asjakohane ning tugineb täielikult Eesti märksõnastikul EMS. Projekt toetab eesti keele tehnoloogiate arendamist.

Teist tehisintellekti võimalustel põhinevat projekti tutvustas Mare Kurvet. Küsi meilt / infopäringutele vastamine on Eesti Rahvusraamatukogu otsene avalik teenus. Kasutajate küsimustele vastamine professionaalsete infospetsialistide ja usaldus-väärse info toel toetab kasutajate infovajaduste täitmist ning elukestvat õpet. RRi eesmärk on arendada välja lahendus, mida edaspidi saavad kasutada ka teised raamatukogud.
Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest.

Ettekanded ja grupitööde kokkuvõtted SIIT

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised

• Vabatahtlikule tööle tuginedes tuleb tegus aasta! : Kolleegid Katre Riisalu, Ilmar Vaaro, Maie Põiklik,, Ülle Kalvik, Lea Rand, Rita Raudsepp, Aira Võsa, Veronika Raudsepp Linnupuu, Heleen Karja, Kalju Tammearu ja Reet Oruste annavad teada, millistele radadele on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 2019. aastal siirdumas / [uue mõtte töörühma nimel Veronika Raudsepp Linnupuu] // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2019) nr. 1, lk. 32-35 : fotod

 Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu

TEGEVUS 2018. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2018 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann . Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukoguteenused ja lugejasõbralikkus. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Koosolekud

Töörühma kokkusaamine toimus 1. veebruaril 2018 Viljandi linnaraamatukogus. Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded.

Mõttetalgud

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 9. mail 2018 viiendat korda mõttetalgud. Seekordse kohtumise alapealkiri oli „Lugejate raamatukogu“.

Eesmärk oli heita pilk käesoleva aasta 25. maist rakenduvale isikuandmekaitse üldmäärusele ning sellele, kuidas jääda oluliseks partneriks lugejate igapäevaeluliste infovajaduste rahuldamisel.

Päeva täitsid sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide Liisa Ojangu ja Marianne Meiorgi ettekanded. Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Liisa Ojangu tutvustas uue määrusega kaasnevat laiemat mõju kogu ülejäänud seadusandlusele ning julgustas aktiivselt nende kodulehte kasutama, sest seal on juba praegu palju materjali. Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorg kõneles suurest tööst, mis Rahvusraamatukogul on olukorra kaardistamisel ning andmete töötlemise analüüsi juures praeguseks tehtud, milliseid uuendusi peavad nad oma dokumentatsiooni sisse viima, milliseid tehnilisi lahendusi arendama, et jõuda läbipaistva ja arusaadava tulemuseni.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viisime ürituse eel raamatukogude seas läbi infokorje. Uurisime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise praktikat, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahtsime teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul. Ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest näitas ära suuremad erisused ja murekohad, millega raamatukoguhoidjad ühiselt peaksid lahendusi leidma. Küsitluste põhjal võib julgelt väita, et on pakiline vajadus töötada välja arusaadavad raamatukogukesksed juhendid isikuandmetega tegelemisel.

Grupitöödes keskendusime raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele.

Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest.

Ettekanded ja grupitööde kokkuvõtted (https://bibliumt.wordpress.com/ettekanded/)
Andmekaitse Inspektsiooni peaspetsialist Liisa Ojangu ettekanne. (V. Raudsepp Linnupuu märkmed ettekandest)
Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorgi ettekanne.
Infokorje tulemuste tutvustus (Veronika Raudsepp Linnupuu)

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised

Aasta tuleb esinduslik : ERÜ juhatuse, sektsioonide ja töörühmade juhtide ülevaade plaanidest 2018. aastaks / [uue mõtte töörühma nimel Veronika Raudsepp Linnupuu] // Raamatukogu, ISSN 0235-0351. (2018) nr. 1, lk. 31-33 : fotod

Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu

 

TEGEVUS 2017. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2017 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann (vt. Lisa 1). Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Töörühma kokkusaamine toimus 27. veebruaril 2017 Rahvusraamatukogus. Otsustati, et uue mõtte töörühma korraldatavate mõttealgutega seotud küsimused. Mõttetalgud toimusid 17. mail 2017 Rahvusraamatukogus.
Seekordse kohtumise eesmärk oli tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks.

17. mail 2017 Eesti Rahvusraamatukogus toimunud mõttetalgutel esitatud ettekannete slaidid:

 • Ülevaate rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli pilootprojektist. Kaili Õunapuu-Seidelberg ja Tiina Kriisa (dokument: lvkrk_kvaliteedihindamine)
 • Kuidas lihtsal viisil saada kasutajatelt tagasisidet, korraldada ja teha paari küsimusega uuringuid? Kai Välbe (dokument: ERÜ mõttetalgud 17.05.2017)
  Ülevaate Libquali lugejauuringust. TTÜR ja TÜR. Kristina Pai ja Aiki Tibar
 • Mida teevad meie kolleegid teenuse kvaliteedihindamise ja lugejauuringute osas välismaal ning mida me saaksime nende kogemusest õppida. Kristina Pai (dokument: Euroopa_lugejauuringuid_2017_05)

Töörühma tegemisi saab jälgida Bibliumt blogis

Töörühma liikmed

1. Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu (ajutiselt eemal)
2. Karin Evik Vedu raamatukogu (Tartumaa)
3. Signe Jantson Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
4. Vallo Kelder Tartu Ülikool
5. Anne Kliimask Tartu Ülikooli Raamatukogu
6. Krista Lepik Tartu Ülikool
7. Riin Olonen ELNET Kontsortsium
8. Kristina Pai Tartu Ülikooli Raamatukogu
9. Reelika Pukk Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu (ajutiselt eemal)
10. Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi Linnaraamatukogu
11. Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu
12. Signe Susi
13. Marje Tamre
14. Kadri Tomson Eesti Rahvusvaheline Kool
15. Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
16. Kristel Veimann Eesti Rahvusraamatukogu
17. Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu (ajutiselt eemal)
18. Krista Visas Pärnu Keskraamatukogu

 

TEGEVUS 2016. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2016 seisuga kuulub töörühma 19 liiget, neist 3 (kolm) ajutiselt eemal. Töörühma juhid 7. märtsi 2016 töörühma üldkoosoleku otsusega on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann.

Kolmanda tegutsemisaasta fookuses olid visioonidokumendis “21. sajandi raamatukogu” püstitatud teemad. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. Töörühma tegemistest saab ülevaate mais 2016 loodud blogis https://bibliumt.wordpress.com/.

2016. aasta ainuke koosolek toimus 7. märtsil 2016 Tartu Ülikooli raamatukogus. Koosoleku osana külastati Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonda, arutleti töörühma juhtimisküsimusi, pandi paika aasta teise poole plaanid ning vahendati päevakajalist infot. Lisaks Veronika Raudsepp Linnupuule valiti töörühma juhatusse Kristel Veimann. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused.

19. mail 2016 Pärnu Keskraamatukogus toimunud mõttetalgutel keskenduti visioonidokumendis püstitatud kolmele suurele teemale. Seekord said ülesantud teemadel arvamust avaldada ka need, kes kohale tulla ei saanud. Selleks kasutasime Google Docs ankeeti aadressil http://goo.gl/forms/1OpMVCL5Sw. Vastuseid laekus 10 (kümnelt) inimeselt.

Päeva esimeses pooles aitasid teemadesse sisse elada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. Haldusreformi ekspertkomisjoni liige Veiko Sepp tegi ettekande “Haldusreform ja selle mõju kohalikele teenustele”. TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis.
Päeva teises pooles viidi läbi mõttetalgud maailmakohviku meetodit kasutades. Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Teemakohvikuid vedasid Riin Olonen, Kristina Pai, Krista Visas, Anne Kliimask, Triinu Seppam, Tuuliki Tõiste, Veronika Raudsepp Linnupuu ja Liina Tamm. Veronika Raudsepp Linnupuu kirjutatud kokkuvõtet päeval kuuldust ja arvatust saab lugeda ajakirjast “Raamatukogu 4/2016”.

Juunis palus Julia Brungs IFLA peakontorist ERÜlt ülevaadet selle kohta, mida oleme trendiraportiga töötades teinud ning milliste järeldusteni jõudnud. Ingliskeelse ülevaate koostas Veronika Raudsepp Linnupuu ning edastas selle 25.06.2016. Saadetud vastust saab lugeda blogist https://bibliumt.wordpress.com/2016/11/10/estonians-views-on-the-ifla-trend-report-and-work-done-so-far/.

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris 2015 käima lükatud raamatukogunduse arendusdokumentide koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Strateegiliste arendusdokumentide koostamist veab Ragnar Siil.


Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2016 Viljandis

üles

TEGEVUS 2015. AASTAL

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. Detsember 2015 seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juht on Veronika Raudsepp Linnupuu (vt. Lisa 1). Teise tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraportile kujundatud Eesti raamatukoguhoidjate seisukohtade tutvustamine. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti.

Jaanuari alguses vormistati ning tehti avalikuks IFLA trendiraporti põhjal loodud dokument „Raamatukogundus muutuvas maailmas: Eesti raamatukoguhoidjate seisukohad“. Märtsis kirjutas töörühma juht sama dokumendi põhjal artikli järgmisele ERÜ aastaraamatule.

Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus 05. veebruaril ja Rahvusraamatukogus 8. aprillil 2015. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused. 20. mail toimusid teised raamatukogunduse mõttetalgud Rahvusraamatukogus alapealkirjaga „Avatud raamatukogu piirid“ .

Töörühma juhti kutsuti töörühma tööd ja tulemusi tutvustama mitmele rahvusvahelise konverentsile ja seminarile:

Ettekande pealkiri
Ettekande kuupäev
Ürituse nimi
Toimumispaik
Estonian libraries and IFLA Trends: The refreshing breeze to help us forward
 
09.02.2015
“Ahead of the Curve: recognizing and reacting to growing trends”
Helsingi Linnaraamatukogu (Pasila)
Helsingi, Soome
Librarianship in changing world: Estonian views on IFLA Trend Report
27.04.2015
„Library: Information and Knowledge for Everybody“
 
Seimas Palace
Vilnius, Leedu
Библиотековедение в изменяющимся мире: Обзор точки зрения Эстонии на тенденции ИФЛА
10.06.2015
Конференция-ярмарка „Библиотека и библиотекарь: интересно потому, что новое?“.
Шилутская публичная библиотека им. Фридрихаса Байорайтиса (Литва)
Žilute, Leedu
The Refreshing Breeze to Help
Us Forward
12.10.2015
10th Congress of Baltic librarians (CoBaL10).
National Library of Latvia
Riia, Läti

 

Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris käima lükatud raamatukogunduse visoonidokumendi koostamisel. Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega. Visioonidokumendi koostamist veab Ragnar Siil.

Veronika Raudsepp Linnupuu
21.12.2015

TEGEVUS 2014. AASTAL

 

Uue mõtte töörühm loodi detsembris 2013. 12. jaanuar 2014 seisuga kuulus töörühma 17 inimest, 1. detsembri seisuga 18 inimest (vt. Lisa 2). Esimese tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraport. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti, vähem Facebooki.

Toimunud koosolekud

Esimene koosolek Viljandi Linnaraamatukogus 5. veebruaril 2014

Esimene koosolek toimus Viljandis ning seal otsustati lisaks töörühma organisatoorsetele küsimustele keskenduda esimesel aastal trendiraportile, mõelda Eesti Vabariigi sajanda juubeli peale ja teha omapoolsed ettepanekud ERÜle ning mõelda ka raamatukogunduse arenduse peale.

Teine koosolek Tallinna Keskraamatukogus 12. märtsil 2014

Teine kohtumine leidis aset Tallinna Keskraamatukogus. Koosolekul osalesid ka Katre Riisalu ja Ülle Talihärm. Koosolekul otsustati uurida Loov Euroopaga seotud rahastus võimalusi. Ülle Talihärm rääkis raamatukogunduse ministeeriumipoolsetest arengutest ning põhjalikum arutelu toimus IFLA trendiraporti üle.

Kolmas koosolek Tallinna Ülikooli Raamatukogus 1. aprillil 2014

Kolmas kohtumine leidis aset Tartu Ülikooli Raamatukogus. Koosolekul arutati mõttetalgute korraldusküsimusi, pandi paika järgmise hooaja sügis-talvise hooaja tegevusplaan. Sõnastatud on Loov Euroopale sobiva projekti idee ja kondikava. Hädasti on vaja inimest, kellel on võimalik pühenduda projekti vormistamisele ja juhtimisele, sest töörühma liikmetel on oma põhitöö kõrvalt vabatahtlikkuse alusel keeruline võimalike koostööpartneritega kohtuda, läbi rääkida ja projekti juhtida. Otsustati aasta jooksul keskendutakse lühemaajalistele projektidele. Suure projekti juurde pöördutakse tagasi pärast trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamist.

Töö trendiraportiga

 • Esimeseks koosolekuks veebruaris kirjutasid kõik töörühma liikmed enda meelest Eestit enim mõjutava trendi ning kirjutasid sel teemal omapoolseid arvamusi.

 • Teiseks koosolekuks saatsid töörühma liikmed trendiraportiga seotud mõtteid, küsimusi, ohte ja võimalusi Eesti perspektiivi silmas pidades.

 • Ajakirja „Raamatukogu“ teises numbris ilmus Kristina Pai artikkel „Ettevalmistus ellujäämiseks“ ning trendiraporti ametlik eestikeelne tõlge artiklis „Arengu ülevaade“.

 • Kolmandal koosolekul pandi paika mais toimuvate mõttetalgute tegevuskava ja vastutajad.

 • Mõttetalgute järel koostasid töörühma liikmed ühiselt kokkuvõtte. Kokkuvõttest lühiversioon läks ERÜ listis laiale ringile tutvumiseks, põhjalikuma versiooniga said tutvuda töörühma liikmed ja ERÜ juhatus. Kultuuriministeeriumi raamatukogunduse nõunik Ülle Talihärm kasutas põhjalikumat kokkuvõtet mai lõpus Helsingis toimunud IFLS presidendikohtumise konverentsi ettekandes. Mõttetalgutel arutletu on inspireerinud mitmeid maakogude peaspetsialiste töötajate koolitusplaani lisama autoriõiguse ning andmekaitsega seotud koolitusi. Põgus kokkuvõte mõttetalgutest ning sellele eelnenud mõttetööl ilmnenud peamistest suundadest raamatukogunduses saab lugeda Lisas 1

 • 29.-31. juulil toimus Jõgevamaa Keskraamatukogu korraldamisel Eesti rahvaraamatukogude suveseminar-laager. Veronika Raudsepp Linnupuul oli laagri viimasel päeval antud trendiraporti ja uue mõtte töörühma töö tutvustamiseks kaks akadeemilist tundi. Lühikese ettekande järel jagas lektor laagris osalejad viide gruppi, jagas igale grupile abistava töölehe, lasi mõelda ühele trendile ning sellele, kuidas see arengusuund meie raamatukogusid mõjutab. Pooletunnise arutelu järel kommenteeris iga grupp oma mõtteid. Lühikese ajaga saadud märksõnad leiavad kajastamist Trendiraporti Eesti seisukohtades.

Trendiraporti meiepoolsete seisukohtade sõnastamine oli algselt planeeritud 2014. aasta oktoobrisse. Selle töö eest vastutab töörühma juht Veronika Raudsepp Linnupuu. Paraku on põhitööst tingitud asjaolude tõttu dokumendi koostamine viibinud. Uus tähtaeg dokumendi koostamiseks on 5. jaanuar 2015.

 

Veronika-Raudsepp Linnupuu
Töörühma juht

  

KALENDER

August 2020
E T K N R L P
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Suurenda

Kontrastsus